HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2012 vp

HaVM 7/2012 vp - HE 11/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 13 päivänä maaliskuuta 2012 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 11/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • sisäasiainministeriö
 • Väestörekisterikeskus
 • Helsingin maistraatti.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamista koskevan sopimuksen sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettavan lain.

Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa niiden Suomen ja Viron kansalaisten elämää, jotka muuttavat toisesta sopimusvaltiosta toiseen tai joilla on muusta syystä tarve esittää oman maansa kansallisesta väestörekisteristä annettu todistus tai ote toisen sopimusvaltion viranomaiselle. Sopimuksen tultua voimaan ei väestörekisteritietoja sisältävään otteeseen tai todistukseen, joka esitetään viranomaisille toisessa sopimusmaassa, tarvitse enää liittää ns. Haagin sopimuksen mukaista apostillea, kuten nykyisin on tehtävä.

Sopimusvaltiot ilmoittavat toisilleen kirjallisesti, kun ne ovat toteuttaneet sopimuksen voimaantulon edellyttämät kansalliset oikeudelliset menettelynsä. Sopimus tulee voimaan toiseksi seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun jälkimmäinen ilmoitus on otettu vastaan.

Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettava laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Ulkomailla laadittu ulkomaan viranomaisen antama asiakirja tai todistus on lähtökohtaisesti varmennettava eli legalisoitava, jotta se Suomessa saisi tarkoitetun oikeusvaikutuksensa. Tällaisen ulkomailla esitettäväksi tarkoitetun asiakirjan laillistaminen tapahtuu perinteisellä tavalla liittämällä asiakirjaan kolmen eri viranomaistahon — asiakirjan antaneen maan julkisen notaarin ja ulkoasiainministeriön sekä asiakirjan vastaanottavan maan edustuston — varmennukset. Yksinkertaisempaa menettelyä, jossa asiakirjan laillistaminen tapahtuu siihen liitettävällä asiakirjan antaneen maan julkisen notaarin todistuksella, apostille-todistuksella, käyttävät ulkomaisten yleisten asiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta vuonna 1961 tehtyyn yleissopimukseen (niin sanottu Haagin sopimus; SopS 45—46/1985) liittyneet valtiot.

Haagin sopimus, johon Suomi ja Viro ovat kumpikin liittyneet, mahdollistaa valtioiden keskinäisissä suhteissa keventää yhä edelleen laillistamisvaatimuksia ja jopa luopua apostille-todistuksen vaatimisesta. Käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on kysymys tällaisesta sopimuksesta, jonka mukaan väestörekisteritietoja sisältävään otteeseen tai todistukseen, joka on annettu Virossa ja esitetään viranomaiselle Suomessa, ei tarvitse liittää julkisen notaarin antamaa apostille-todistusta. Vastaava asiaintila koskee Suomen väestörekisteristä viranomaisen antamaa mainitunlaista asiakirjaa, joka esitetään viranomaiselle Virossa. Sopimuksen tarkoituksena on helpottaa osapuolten kansalaisten asiointia toisessa sopimusvaltiossa sopimuksesta tarkemmin ilmenevissä väestörekisteriasioissa. Sopimukseen sisältyy muun muassa määräyksiä ulkomaisen asiakirjan aitouden ja luotettavuuden varmistamisesta. Samanlaista menettelyä on noudatettu vakiintuneeseen käytäntöön perustuen pohjoismaiden kesken silloin, kun kansallisesta väestörekisteristä annettuja asiakirjoja esitetään toisessa Pohjoismaassa. Mainittakoon, että Euroopan unioni ei ole antanut säännöksiä väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksista.

Saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Suomen tasavallan ja Viron tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jussi Halla-aho /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto