HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 8/2005 vp

HaVM 8/2005 vp - HE 39/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 39/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitussihteeri Riikka Rask, valtiovarainministeriö

lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö

korvauslakimies Ari Paananen, Valtiokonttori

lakimies Heikki Sipiläinen, Valtion yhteisjärjestö VTY ry, edustaen myös Julkisalan koulutettujen ammattijärjestö JUKO ry:tä ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:tä

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain soveltamisalaa laajennetaan.

Esityksen mukaan valtion palveluksessa oleva henkilö voisi saada määrätyin edellytyksin korvausta välttämättömistä kuluista, jos häntä on syytetty virheellisestä menettelystä virantoimituksessa tai työssä myös niissä tilanteissa, joissa asiassa ei ole annettu tuomioistuimen ratkaisua, vaan asian käsittely on päättynyt esitutkinta- tai syyteharkintavaiheessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan kesällä 2005.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä voimaantulosäännökseen tehtävin täsmennyksin.

Hallituksen esityksen voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaan lakia sovelletaan sellaisten kustannusten korvaamiseen, jotka aiheutuvat lain voimaantulon jälkeen tapahtuvasta esitutkinnasta. Sanamuotoa on mahdollista tulkita niinkin, että "esitutkinnan on täytynyt kokonaan tapahtua" käsittelyssä olevan lakiehdotuksen voimaantulon jälkeen. Perustelujen mukaan lakia kuitenkin sovellettaisiin myös ennen voimaantuloa alkaneeseen esitutkintaan siltä osin kuin se ajoittuu voimaantulon jälkeen. Valiokunta katsoo, että ratkaisevaa tulee olla ajankohta, jolloin korvattava kulu on syntynyt. Esimerkiksi ajankohta, jolloin asianajaja on esitutkinnan aikana suorittanut jonkin yksittäisen toimenpiteen, josta on sittemmin laskuttanut päämiestään. Valiokunta ehdottaa voimaantulosäännöksen 2 momentin selkeyttämistä seuraavasti: "Tätä lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseen."

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista 29 päivänä maaliskuuta 1974 annetun lain (269/1974) 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

(Kuten HE)

_______________

(1 mom. kuten HE)

Tätä lakia sovelletaan (poist.) lain voimaantulon jälkeen syntyneiden kustannusten korvaamiseen.

_______________

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Mika Lintilä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​