KIRJALLINEN KYSYMYS 1067/2004 vp

KK 1067/2004 vp - Arto Seppälä /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Kotona äänestäminen

Eduskunnan puhemiehelle

Vaalilain mukaan henkilöllä on mahdollisuus äänestää vaaleissa kotona tietyin edellytyksin. Henkilön on ilmoitettava kirjallisesti viimeistään 12 päivää ennen vaaleja keskusvaalilautakunnalle halustaan äänestää kotona. Lain mukaan kotona äänestäminen edellyttää sitä, että äänestäjän kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan.

Kotona äänestäminen koskee vain äänestäjää, jonka on vaikeuksitta mahdotonta päästä äänestyspaikalle. Kyseisen äänestäjän avustaja, joka voi useassa tilanteessa olla lähiomainen, ei voi samalla äänestää kotona. Tästä on useassa tilanteessa aiheutunut ongelmia, kun kotona äänestävän lähiomainen on omakustanteisesti joutunut hankkimaan väliaikaisen avustajan, jotta pystyisi itse äänestämään.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko hallitus toimia siten, että äänestäminen kotona on mahdollista myös kotona äänestävän avustajille tai lähiomaisille?

Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2005

  • Arto Seppälä /sd

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Arto Seppälän /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 1067/2004 vp:

Aikooko hallitus toimia siten, että äänestäminen kotona on mahdollista myös kotona äänestävän avustajille tai lähioimaisille?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kotiäänestystä koskeva sääntely on ollut voimassa 1.3.1988 lukien. Nykyisessä vaalilaissa (714/1998) kotiäänestystä koskevat säännökset ovat pääosin 46, 54 ja 55 §:ssä. Niiden mukaan kotonaan saa äänestää äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestykseen oikeutettu voi olla pysyvässä kotihoidossa siten, että henkilön avustajana on hänen lähiomaisensa, esimerkiksi puoliso. Vaalilain mukaan tällainen avustaja ei ole oikeutettu kotiäänestykseen, jos hän kykenee menemään äänestämään normaalisti ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Joissakin tapauksissa kotiäänestykseen oikeutettu tarvitsee kuitenkin jatkuvasti avustajansa läsnäoloa kotona, joten jos avustaja menee äänestämään esimerkiksi ennakkoänestyspaikalle, hänen on järjestettävä avustettavansa tueksi siksi aikaa joku väliaikainen avustaja. Tällaisessa tapauksessa olisi helpompaa, että myös avustaja voisi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin varsinaisesti kotiäänestykseen oikeutettu. Tällöin vaalilain 46 §:n 3 momenttia tulisi muuttaa esimerkiksi seuraavasti: "Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, sekä hänen samassa taloudessa asuva avustajansa saavat, sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin heidän kotikunnakseen."

Oikeusministeriö suhtautuu kysymyksessä esitettyyn muutosehdotukseen tässä vaiheessa myönteisesti ja aikoo ottaa asian esille, kun vaalilakia seuraavan kerran on tarkoitus muuttaa.

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2005

Oikeusministeri Johannes Koskinen

Till riksdagens talman

I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 1067/2004 rd undertecknat av riksdagsledamot Arto Seppälä /sd:

Ämnar regeringen göra något för att ge möjlighet till hemmaröstning även för vårdaren eller nära anhöriga av den som röstar hemma?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Bestämmelserna om hemmaröstning trädde i kraft den 1 mars 1988. I den gällande vallagen (714/1998) finns huvuddelen av bestämmelserna som gäller hemmaröstning i 46, 54 och 55 §. Enligt bestämmelserna får en röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället förhandsrösta hemma.

Den som har rätt att rösta hemma kan varaktigt vårdas hemma av en nära anhörig, t.ex. maken eller makan. Enligt vallagen får vårdaren inte rösta vid hemmaröstningen om han eller hon utan svårigheter kan ta sig till förhandsröstningsstället eller röstningsstället på valdagen för att rösta. I vissa fall kräver vården av den som har rätt att rösta hemma kontinuerlig närvaro av en vårdare, vilket innebär att om vårdaren t.ex. tar sig till ett förhandsröstningsställe för att rösta måste han eller hon för den tid som röstningen tar ordna en tillfällig vårdare. I dylika fall skulle det vara lätttare om också vårdaren kunde rösta vid hemmaröstningen samtidigt med den som egentligen har rätt att rösta hemma. För att möjliggöra detta borde formuleringen av 46 § 3 mom. i vallagen ändras t.ex. på följande sätt: "En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället samt hans eller hennes vårdare som bor i samma hushåll får så som bestäms i 55 § förhandsrösta hemma i den kommun i Finland som i rösträttsregistret har antecknats som deras hemkommun."

I detta skede förhåller sig justitieministeriet positivt till ändringsförslaget som framförs i spörsmålet och har för avsikt att ta upp frågan när vallagen nästa gång avses att ändras.

Helsingfors den 18 februari 2005

Justitieminister Johannes Koskinen

​​​​