LAKIALOITE 10/2002 vp

LA 10/2002 vp - Timo Kalli /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki autoverolain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi autoverolain 24 §:n 2 momentissa tarkoitettua pakettiauton tavaratilasäännöstä niin, että pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetuksi, vaikka siinä on autoverolain 24 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteiden istuimien sekä tilapäiseen käyttöön tarkoitetun istuimen lisäksi hyväksyttävät laitteet pyörätuolin kiinnittämiseksi sekä yksi tilapäiseen käyttöön tarkoitettu istuin kolme kuutiometriä ylittävältä tavaratilan kultakin täydeltä kuutiometriltä, ja näin varustetun pakettiauton vähintään kolmen kuutiometrin kokoisessa tavaratilassa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä.

PERUSTELUT

Perheet, joissa on pyörätuolia käyttävä henkilö, joutuvat muokkaamaan toimintaympäristönsä vammaisuuden erityispiirteet huomioivaksi. Asiaan vaikuttaa mm. perheen koko, vammaisen perheenjäsenen ikä, vammaisuuden aste, asuinkunta, liikenne-, koulu- ja tukiverkosto sekä sosiaalinen asema. Edellä mainittujen syiden takia vaadittavat järjestelyt ovat hyvin yksilöllisiä.

Erityisjärjestelyistä huolimatta tavoitteena tulee aina olla perheen "normaalisuus". Vammaisuudesta johtuvan laitostumisen välttämiseksi on perheille ensiarvoisen tärkeää säilyttää kontaktit ulkomaailmaan. Tämä edellyttää hyviä viestintälaitteita, tie- ja tukiverkostoa sekä liikkumiseen soveltuvia kulkuvälineitä.

Useimmissa tapauksissa kulkemiseen soveltuu parhaiten perheen käytössä oleva pakettiauto. Pakettiauto on kuitenkin ratkaisu, johon harva perhe päätyisi ilman pyörätuolin käyttäjän ja hänen henkilökohtaisten apuvälineittensä kuljetustarvetta. Kustannussyistä pakettiauto onkin usein perheiden ainoa kulkuväline, siksi sen tulisi olla myös optimikokoinen.

Nykyisen autoverolain säännökset mahdollistavat pakettiauton käytön perheissä, joissa on pyörätuolia käyttävä perheenjäsen. Lainkohta on muuten hyvä, paitsi tavaratilan vähimmäiskoon määräävältä osalta, mikä johtaa useissa tapauksissa tarpeettoman suuriin autokokoihin.

Nyt esitettävällä lainmuutoksella pyritään pienentämään pyörätuolipaikkaisen pakettiauton tavaratilan minimikokovaatimusta niin, että se ei määräytyisi lain vaan auton käyttötarpeen mukaan. Tällöin esimerkiksi viisihenkinen perhe pystyisi kulkemaan 5 kuutiometrin tavaratilalla varustetussa pakettiautossa, jos apuvälineiden kuljetustarve ei ole sitä suurempi. Nykyisen lain mukaan viisihenkisen perheen käyttämän auton tulee olla yli 9 kuutiometrin tavaratilalla varustettu. Ehdotetulla lainmuutoksella ei ole vaikutusta autoveron määrään.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

autoverolain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun autoverolain (1482/1994) 24 §:n 2 momentti seuraavasti:

24 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, pakettiauto voidaan katsoa yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetuksi, vaikka siinä on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen kiinteiden istuimien ja tilapäiseen käyttöön tarkoitetun istuimen lisäksi hyväksyttävät laitteet pyörätuolin kiinnittämiseksi sekä yksi tilapäiseen käyttöön tarkoitettu istuin kolme kuutiometriä ylittävältä tavaratilan kultakin täydeltä kuutiometriltä, ja näin varustetun pakettauton vähintään kolmen kuutiometrin kokoisessa tavaratilassa kuljetetaan pyörätuolia vakinaisesti käyttävää henkilöä. Arvioitaessa, voidaanko tavaratilaltaan vähintään kolmen kuutiometrin kokoinen pakettiauto 1 momentin mukaan katsoa yksinomaan tavarankuljetukseen tarkoitetuksi, mainitut laitteet rinnastetaan tilapäiseen käyttöön tarkoitettuihin istuimiin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2002

  • Timo Kalli /kesk
  • Pekka Vilkuna /kesk

​​​​