LAKIALOITE 101/2008 vp

LA 101/2008 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnalle

Siitä huolimatta, että lainsäädäntötyössä on kuluvan vuoden aikana kiinnitetty huomiota erilaisiin epäkohtiin, jotka ovat sitä vaatineet, monet ryhmät ovat edelleen hyvin heikossa asemassa ja erittäin kovilla. Yksi tällainen ryhmä on lapsiperheet. Vaikka kansataloudellinen tilanne on kohentunut oleellisesti lamavuosiin nähden, lapsiperheiden taloudellinen tilanne muihin palkansaajaryhmiin verrattuna on alentunut. Jos perheen talous on tiukalla, se tarkoittaa yleensä ongelmia myös perheen jäsenten vuorovaikutuksessa. Tämä vaikuttaa luonnollisesti koko perheen hyvinvointiin, ja sitä kautta pahoinvointi näkyy pahimmillaan syrjäytymis- ja jopa rikostilastoissa.

Verotuksen lapsivähennys poistettiin vuonna 1992, kun lapsilisiin tehtiin tuntuva korotus. Lapsilisän reaaliarvo on tänä päivänä kuitenkin alhaisempi kuin 1993, koska sitä ei ole indeksiin sidottu. Tilanne ei ole hyvä niille perheille, jotka joutuvat sinnittelemään pienillä tuloilla. Lapsiperheiden tukeminen verotuksessa on tärkeä asia, ja tämä voidaan tehdä muun muassa palauttamalla lapsivähennys kunnallisverotukseen. Lähes kaikissa Euroopan maissa verotetaan lapsiperheitä lievemmin kuin muita verovelvollisia. Lapsivähennyksen palauttaminen verotukseen olisi viesti päättäjien todellisesta halusta edistää lapsiperheiden asemaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annettuun tuloverolakiin (1535/1992) siitä lailla 1235/1993 kumotun 102 §:n tilalle uusi 102 § seuraavasti:

102 §

Kunnallisverotuksen lapsivähennys

Verovelvollisella tai puolisolla yhdessä on oikeus kokonaistulostaan vähentää 1 000 euroa jokaisesta verovuonna elättämästään alaikäisestä lapsesta (lapsivähennys).

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2008

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Sari Palm /kd

​​​​