LAKIALOITE 107/2007 vp

LA 107/2007 vp - Jutta Urpilainen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite on rinnakkaislakialoite hallituksen esitykselle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta (HE 64/2007 vp).

Lakialoitteessa ehdotetaan, että opintotuen opintorahan määrää nostetaan kaikilla koulutusasteilla 15 prosentilla 1.1.2008 alkaen.

Opintotuen tarkoituksena on mahdollistaa täysipäiväinen ja tavoitteellinen opiskelu henkilön sosioekonomisesta taustasta ja taloudellisesta asemasta riippumatta. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotuki on vastikkeellinen sosiaaliturvan muoto, joka korvaa päätoimisesta opiskelusta koituvia kuluja. Tuen saamisen edellytyksenä on riittävä eteneminen opinnoissa. Opintotuki on myös tarveharkintainen ja veronalainen etuus, eli opiskelijan tuloja seurataan vuositulotarkastelun kautta.

Opintorahan suuruus riippuu opiskelijan iästä, siitä, opiskeleeko opiskelija korkeakoulussa vai muussa oppilaitoksessa, sekä siitä, asuuko hän mahdollisesti vanhempiensa luona. Itsenäisesti asuvan, yli 18-vuotiaan korkeakouluopiskelijan opintoraha on 259,01 euroa kuukaudessa. Muissa oppilaitoksissa opiskelevien opintoraha on 21,86—213,60 euroa kuukaudessa. Opintrahan saajia on yhteensä noin 335 050, joista korkeakouluopiskelijoita on 205 200 ja muita 129 850.

Opintorahan korottaminen on kaikkia opiskelijoita tasapuolisimmin kohteleva opintotuen kehittämisen muoto. Opintoraha tulisi korottaa opiskelijajärjestöjen vaatimusten mukaisesti vuoden alusta 2008, ei syksyllä 2008, kuten hallitus on esittänyt.

Näillä perusteilla lakialoitteessa ehdotetaan, että muutetaan opintotukilain 11 §:n 1 ja 3 momentti.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 11 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 11 §, sellaisena kuin se on laeissa 345/2004 ja 792/2007, seuraavasti:

11 §

Opintorahan määrä

Jollei 3 tai 4 momentista taikka 17—19, 19 a tai 20—22 §:stä muuta johdu, opintorahan määrä kuukaudessa on:

1) vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 44,48 euroa korkeakoulussa ja 25,12 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 20-vuotias, sekä 121,85 euroa korkeakoulussa ja 73,50 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on täyttänyt 20 vuotta;

2) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle 145,10 euroa korkeakoulussa ja 96,70 euroa muussa oppilaitoksessa, kun opiskelija on alle 18-vuotias;

3) muualla kuin vanhempansa luona asuvalle opiskelijalle korkeakoulussa 297,86 euroa ja muussa oppilaitoksessa 245,64 euroa, kun opiskelija on täyttänyt 18 vuotta;

4) avioliitossa olevalle tai elatusvelvolliselle opiskelijalle korkeakoulussa 297,86 euroa ja muussa oppilaitoksessa 254,64 euroa.

(2 mom. kuten HE)

Jos vanhempien tuloverolain (1535/1992) 30 §:ssä tarkoitettujen puhtaiden ansio- ja pääomatulojen yhteismäärä on enintään 20 700 euroa vuodessa, opintorahaa voidaan korottaa seuraavasti:

1) 44,48 euron opintorahaa enintään 67,70 eurolla;

2) 25,14 euron opintorahaa enintään 48,37 eurolla;

3) 121,85 euron opintorahaa enintään 145,06 eurolla;

4) 73,50 euron opintorahaa enintään 96,70 eurolla;

5) 145,06 euron opintorahaa enintään 145,06 eurolla; ja

6) 96,70 euron opintorahaa enintään 96,70 eurolla.

(4 ja 5 mom. kuten HE)

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2007

  • Jutta Urpilainen /sd

​​​​