LAKIALOITE 112/2003 vp

LA 112/2003 vp - Janina Andersson /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoite liittyy vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin.

Tällä hetkellä noin puolella opiskelevista asumislisän saajista vuokra ylittää nykyisen vuokrakaton. Opintotuen asumislisä korvaa 80 % korkeintaan 214,44 euron suuruisista vuokrakuluista. Asumislisä voi olla siis enimmillään 171,55 euroa kuukaudessa. Vuokrakatto ei vastaa todellista vuokratasoa. Lähtökohtana tulisi olla opiskelijoiden ja muun väestön asumisen tuen tason yhtenäisyys. Tämä on myös työryhmän mietinnössään Kannustava opintotuki 18:2002 esittämä kanta. Työryhmä selvitti vuonna 2001 vaihtoehtoja lisätä opintotuen kannustavuutta.

Vuonna 2000 toteutettiinkin opintotuen ja asumislisän yhteensovitus. Yhteensovituksen jälkeen asumislisän piirissä olevien vuokrataso on kuitenkin noussut aravarahoitteisissa vuokrataloissa 3,5 prosenttia. Vuokrakaton korottaminen nyt onkin erityisen perusteltua, koska asumistuen osa-asunnon normia on korotettu vuoden 2002 alusta lukien. Korottaminen kohdentuu erityiseen tarpeeseen eli asumiskustannusten korvaamiseen niille itsenäisesti asuville, joiden vuokrataso ylittää nykyisen vuokrakaton.

Asumiskustannusten kasvun huomioimiseksi ja opintotuen riittävyyden parantamiseksi tulisi opintotuessa huomioon otettavaa vuokrakattoa korottaa 252 euroon kuukaudessa. Tällöin asumislisä olisi enintään 201,64 euroa/kk, kun se nyt on 171,55 euroa/kk.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 14 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 734/2001, seuraavasti:

14 a §

Asumislisän määrä

Asumislisän määrä on 80 prosenttia kuukausivuokrasta, käyttövastikkeesta taikka niihin rinnastettavista vuokratasosopimuksen tai asumisoikeussopimuksen mukaisista kiinteän suuruisista kuukausittaisista asumismenoista. Asumislisää myönnettäessä asumismenoja ei oteta huomioon 252 euron ylittävältä osalta. Opiskelijan osuus asumismenoista saadaan jakamalla koko asunnon asumismenot asukkaiden lukumäärällä, jollei erityisestä syystä hyväksytä muuta jakoperustetta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

_______________

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2003

 • Janina Andersson /vihr
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr

​​​​