LAKIALOITE 115/2008 vp

LA 115/2008 vp - Sanna Lauslahti /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnalle

Laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää.

Kyseisen lain 10 §:ssä säädetään, että tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa elinkeinotoiminnassa myydä eikä muutoin luovuttaa henkilölle, joka on kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Laki ei kuitenkaan kiellä alaikäiseltä tupakan hallussapitoa.

Tupakointi aiheuttaa vakavan uhan nuorten terveydelle. Nykymuodossaan laki ei anna viranomaisille valtuuksia estää nuoria tupakoimasta, koska hallussapitoa ei ole kielletty.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annettuun lakiin (693/1976) uusi 11 b § seuraavasti:

11 b §

Tupakkatuotetta tai tupakointivälinettä ei saa pitää hallussaan eikä kuljettaa henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2008

  • Sanna Lauslahti /kok
  • Hannakaisa Heikkinen /kesk
  • Jouko Laxell /kok
  • Anneli Kiljunen /sd
  • Paula Sihto /kesk
  • Eero Lehti /kok
  • Tuulikki Ukkola /kok
  • Tarja Tallqvist /kd