LAKIALOITE 119/2006 vp

LA 119/2006 vp - Markus Mustajärvi /vas ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan työttömyysturvan peruspäivärahan korottamista 4,00 euroa päivässä nykyiseen verrattuna. Korotuksen jälkeen peruspäiväraha olisi 27,50 euroa/pv.

PERUSTELUT

Työttömyyden rakenne on muuttunut vaikeaksi. Jo kolme viidesosaa kaikista työttömistä joutuu tulemaan toimeen peruspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osuus on korkea, ja heidän sijoittumisensa työmarkkinoille on epätodennäköistä ilman erityisiä tukitoimia. Myös ensi kertaa työmarkkinoille tulevien taloudellinen asema on heikko.

Työttömyyden aikaisen toimeentulon parantaminen on välttämätöntä, jotta mahdollisimman moni syrjäytymisuhan alla elävistä työttömistä pysyisi työmarkkinoiden käytettävissä. Työtön henkilö ei kykene suunnittelemaan pitkäjänteisesti tulevaisuuttaan, mikäli hänen perusturvansa ei ole riittävä.

Hallitusohjelman mukaisesti vuoden 2007 talousarvioon ei vieläkään esitetä parannusta peruspäivärahalla eikä työmarkkinatuella elävien työttömien asemaan. Jo nyt hyvin suuri joukko työttömistä ja heidän perheistään joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Työmarkkinatuen määräaikaistaminen huononsi tilannetta entisestään. Työttömyys on suomalaisen köyhyyden suurin yksittäinen aiheuttaja. Jatkossa työttömyysturvan suhteellinen arvo laskee muihin tulonsiirtoihin verrattuna.

Talouden kasvunäkymien vuoksi mitään työllisyystilanteen äkillistä parantumista ei ole näkyvissä lähitulevaisuudessa. Siitäkin syystä työmarkkinoilla vaikeimmassa asemassa olevien tilannetta tulee parantaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

työttömyysturvalain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 1 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 459/2005, seuraavasti:

6 luku

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

1 §

Työttömyyspäivärahan määrä

Peruspäiväraha on 27,50 euroa päivältä. Peruspäivärahan korotusosa ja työllistymisohjelmalisä on 3,82 euroa päivältä. Korotusosaa maksetaan, jos 3 §:n edellytykset täyttyvät ja työllistymisohjelmalisää maksetaan, jos 3 a §:n edellytykset täyttyvät.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2006

 • Markus Mustajärvi /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Iivo Polvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Mikko Immonen /vas