LAKIALOITE 126/2010 vp

LA 126/2010 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Puhdas vesi on tärkeä asia. Ongelmat talousveden laadussa ja riittävyydessä ovat vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden ulkopuolella valitettavan yleisiä. Veden puute tai sen heikko laatu hankaloittavat elämää. Pahimmillaan ongelmat talousveden laadussa vaarantavat terveyden.

Muutaman kuivan kesän ja syksyn jälkeen pohjavedet ovat monin paikoin matalalla. Monet haja-asutusalueiden asukkaat joutuvat säästämään vettä tai selviämään tyhjien kaivojen kanssa erilaisten hätäapukeinojen avulla.

Talousveden saantia ja laatua on mahdollista parantaa esimerkiksi peruskorjaamalla ja syventämällä vanha kaivo tai teettämällä uusi rengas- tai porakaivo, mutta pienituloisille talousvesiremontin tekeminen on kallis investointi.

Asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain mukaan on jo mahdollista saada sosiaalisin perustein avustusta kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän kustannuksiin. Olisi oikeudenmukaista, että avustusta voisi saada myös puhtaan talousveden saannin turvaamiseen eli talousvesikaivojen syventämiseen tai uuden kaivon rakentamiseen ja toimenpiteeseen liittyviin muihin tarpeellisiin kuluihin. Tällaisia muita kuluja tulee esimerkiksi uudesta vesipumpusta ja vesijohdon vetämisestä kaivosta kiinteistöön, kun tehdään uusi kaivo.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) 2 §:n 1 momentin 2 kohta seuraavasti:

2 §

Avustusten käyttötarkoitukset

Avustuksilla voidaan tukea:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) kiinteistökohtaisten talousvesijärjestelmien uusimista tai parantamista sekä talousjätevesijärjestelmien parantamista asetetut vaatimukset täyttävän jätevesijärjestämän toteuttamiseksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2011.

_______________

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2011

  • Merja Kuusisto /sd
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Seppo Särkiniemi /kesk
  • Katja Taimela /sd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Esa Lahtela /sd
  • Jukka Gustafsson /sd
  • Jyrki Yrttiaho /vas
  • Merja Kyllönen /vas

​​​​