LAKIALOITE 127/2007 vp

LA 127/2007 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Työnantajan työntekijälleen antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten esitetään arvostettavaksi 50 prosenttiin lipun käyvästä arvosta. Työsuhdematkalipun verotusarvoa esitetään laskettavaksi lakialoitteella nykyisestä 75 prosentista.

Työsuhdematkalipun arvosta 50 prosenttia katsottaisiin verovapaaksi luontoiseduksi. Työnantaja hankkisi lipun ja antaisi sen työntekijälleen, kuten nytkin. Matkalipun aliarvostamisella verotuksessa pyrittäisiin kannustamaan oman auton käyttäjiä siirtymään julkisen liikenteen käyttäjiksi. Joukkoliikenteen osuuden kasvu työmatkaliikenteessä saisi aikaan monia positiivisia yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia päästöissä, onnettomuuskustannuksissa ja matka-ajassa.

Työsuhdematkalipulla on lopullista vaikutusta erityisesti niiden työntekijöiden verotukseen, joilla asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat 500 euron omavastuuosuuden suuruusluokkaa tai sen alle. Alle 500 euron matkakuluja ei voi vähentää verotuksessa, joten aliarvostamisesta tuleva hyöty jäisi näiden verovelvollisten osalta lopulliseksi.

Työsuhdematkalipun käyttöönoton arvioidaan alentavan tuloverojen tuottoa 13 miljoonaa euroa. Tästä valtion osuus olisi 7 miljoonaa euroa. Loput jakaantuvat kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 64 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1128/2005, seuraavasti:

64 §

Luontoisestu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työnantajan työntekijälleen antama joukkoliikenteen henkilökohtainen matkalippu asunnon ja työpaikan välistä matkaa varten arvostetaan 50 prosenttiin lipun käyvästä arvosta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2007

 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Valto Koski /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kari Rajamäki /sd