LAKIALOITE 131/2006 vp

LA 131/2006 vp - Erkki Pulliainen /vihr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Euroopan yhteisön kotitalouksien kyselytutkimuksen mukaan 65 vuotta täyttäneistä 23 prosentilla tulot jäivät alle 60 prosenttiin mediaanituloista vuonna 2001. Vastaavasti alle 65-vuotiaiden suhteellinen köyhyysriski oli yhdeksän prosenttia. Mikäli köyhiksi määritellään ne kotitaloudet, joiden käytettävissä olevat tulot jäävät alle puoleen kaikkien kotitalouksien käytettävissä olevista mediaanituloista, oli 65 vuotta täyttäneiden köyhyysriski yhdeksän prosenttia ja alle 65-vuotiaiden viisi prosenttia. Huomattavaa on, että naisten ja erityisesti yli 75-vuotiaiden naisten köyhyysriski on miehiä suurempi.

Vihreä eduskuntaryhmä kantaa erityistä huolta kaikkein köyhimmistä eläkeläisistä. Kansaneläkejärjestelmällä turvataan työelämän ulkopuolelle jääneiden oikeudet omaan ja riippumattomaan eläketurvaan. Nykyisin alin pelkkä kansaneläke on 437,50 euroa ja ylin 515,86 euroa kuukaudessa. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiehdotus, jonka yhtenä tavoitteena on poistaa 1.1.2008 lukien toinen kalleusryhmä kansaneläkkeestä, leskeneläkkeestä ja muista etuuksista, joiden määrä on sidottu kuntien kalleusluokitukseen. Kun otetaan huomioon 1.9.2006 tehty viiden euron tasasuuruinen korotus kansaneläkkeisiin, on kansaneläkkeen reaalimuutos vuodesta 1993 tähän vuoteen ollut noin neljä prosenttia. Saman ajan kuluessa reaaliansiotaso on noussut yli 30 prosenttia. Epäsuhta on arjen todellisuutta monessa eläkeläisperheessä. Vaikka pelkkää täyttä kansaneläkettä saavien osuus supistuu koko ajan, oli heidän osuutensa kaikista eläkeläisistä vuonna 2004 peräti kahdeksan prosenttia. Näiden vajaan yhdeksänkymmenentuhannen eläkeläisen köyhyysriski on muita eläkeläisiä suurempi.

Vihreän eduskuntaryhmän mielestä kaikkien täyden kansaneläkkeen varassa elävien kansaneläkettä tulee nostaa 40 eurolla 1.1.2007 lukien. Käytännössä ehdotuksemme tarkoittaa siirtymistä täydestä kansaneläkkeestä vähimmäiseläkkeeseen, joka koostuu kansaneläkkeestä ja työeläkkeestä.

Lakialoite on osa vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia. Korotus maksaisi noin 41 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 940/2005, seuraavasti:

24 §

Täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 6 333,12 euroa ja toisessa kuntaryhmässä 6 095,40 euroa vuodessa.

Jos eläkkeensaaja on naimisissa, täysimääräinen kansaneläke on ensimmäisessä kuntaryhmässä 5 646,48 euroa ja toisessa kuntaryhmässä 5 444,04 euroa vuodessa.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

_______________

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

  • Erkki Pulliainen /vihr 
  • Johanna Sumuvuori /vihr
  • Ulla Anttila /vihr
  • Heidi Hautala /vihr
  • Rosa Meriläinen /vihr
  • Janina Andersson /vihr
  • Jyrki Kasvi /vihr
  • Oras Tynkkynen /vihr
  • Anni Sinnemäki /vihr
  • Merikukka Forsius /vihr