LAKIALOITE 140/2006 vp

LA 140/2006 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotukilain 7 b § siten, että opintolainan korot otetaan huomioon menona laskettaessa toimeentulotuen määrää.

PERUSTELUT

Opiskelijoiden taloudellinen asema on heikko. Yli vuosikymmeneen ei opintorahaa ole korotettu, eikä Vanhasen hallitus lupaa vuodelle 2007 parannuksia opiskelijoiden asemaan. Osa opiskelijoista joutuukin turvautumaan toimeentulotukeen.

Toimeentulotuen tarveharkinnassa opintolainan erääntyvät korot tulisi ottaa menona huomioon, mikäli oikeutta opintolainan korkoavustukseen ei ole ja hakija muutoin on toimeentulotuen tarpeessa.

Opiskelijaperheen, joka on toimeentulotuen tarpeessa, asema heikkeni opintolainan valtiontakauksen maksimimäärän korottamisen vuoksi 80 eurolla. Lainamäärän nostaminen alensi suoraan toimeentulotuen määrää 80 eurolla, koska toimeentulotukea määriteltäessä otetaan huomioon valtion takaaman opintolainan määrä. Tuen kokonaismäärä säilyy samana, mutta laina täytyy maksaa takaisin ja siitä maksetaan jo korkoa. Opintolainan korot tulisikin ottaa menona huomioon toimeentulotuessa.

Aloitteen mukainen lain muutos merkitsisi muutaman miljoonan euron lisämenoa toimeentulotukeen. Samalla se kuitenkin kohdistuisi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden talouden kohentamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

toimeentulotuesta annetun lain 7 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään toimeentulotuesta 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1412/1997) 7 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1218/2005 ja 64/2006, uusi 5 kohta seuraavasti:

7 b §

Muut perusmenot

Perusosalla katettavien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5) opintolainan korot.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2006

  • Toimi Kankaanniemi /kd