LAKIALOITE 142/2006 vp

LA 142/2006 vp - Toimi Kankaanniemi /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 § siten, että osittainen vanhempainpäiväraha myönnetään myös osa-aikaopiskelijoille.

PERUSTELUT

Opiskelijoiden taloudellisen aseman heikkous on johtanut siihen, että monet opiskelijat ovat osa-aikatyössä. Vanhempainrahaoikeuden suhteen osa-aikatyössä ja osa-aikaopiskelijoina olevat perheet ovat epäoikeudenmukaisessa asemassa.

Osittainen vanhempainpäiväraha mahdollistaisi opiskelun ja perhe-elämän paremman yhteensovittamisen. Tällä hetkellä osittaiseen vanhempainpäivärahaan ovat oikeutettuja vain perheet, joissa molemmat vanhemmat ovat työssä. Osittaisen vanhempainpäivärahan saamisen edellytyksenä on, että molemmat vanhemmat tekevät osa-aikatyötä. Saadakseen osittaista vanhempainrahaa molempien vanhempien tulee lyhentää työaikaansa lapsen hoidon vuoksi. Hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) pohjalta säädetyssä sairausvakuutuslaissa ei kuitenkaan pidetä osa-aikaista opiskelua osa-aikatyöhön verrattavana. Osa-aikainen opiskelija ei voi saada osittaista vanhempainpäivärahaa.

Lakialoitteessa ehdotetaan osittaista vanhempainpäivärahaa myös perheellisille opiskelijoille. Se edistäisi merkittävästi lasten hankintaa opiskeluaikana sekä perhe-elämän ja opiskelun yhteensovittamista.

Aloitteen mukainen lain muutos aiheuttaisi melko pienet lisämenot. Opiskelijaperheille sen merkitys olisi kuitenkin merkittävä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 1 momentti seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

8 §

Vanhempainraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Isällä on oikeus vanhempainrahaan, jos hän osallistuu lapsen hoitoon eikä ole tänä aikana ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa työtä. Osittaiseen vanhempainrahaan isällä on kuitenkin oikeus 9 §:n mukaisesti osa-aikatyötä tai osa-aikaopiskelua tehdessään. Jos isä yksin vastaa lapsen hoidosta, ja hän on ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa suoritettavaa työtä, hänellä on kuitenkin oikeus vanhempainrahaan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

Osittainen vanhempainraha

Äiti ja isä voivat keskenään sopimallaan tavalla jakaa käytettävissä olevan vanhempainrahaoikeuden siten, että heillä molemmilla on samanaikaisesti oikeus osittaiseen vanhempainrahaan. Osittaisen vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä on, että äiti ja isä hoitavat lasta itse. Lisäksi edellytetään, että lapsen äiti ja isä ovat kumpikin sopineet työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä vanhempainrahakaudella siten, että kummankin työaika ja palkka on vähintään 40 ja enintään 60 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta ja kokoaikatyön palkasta. Opiskelijan tulee tehdä samanlainen sopimus opiskelupaikan kanssa, jolloin opintosuorituksia kirjataan ajalta vähintään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia keskimääräisestä. Sopimus osa-aikatyöstä tai opiskelusta on tehtävä kerrallaan vähintään kahden kuukauden ajaksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2006

  • Toimi Kankaanniemi /kd