LAKIALOITE 2/2010 vp

LA 2/2010 vp - Raimo Piirainen /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Kalastus on luonnonläheinen harrastus, joka on myös erinomaista terveysliikuntaa. Ikävä kyllä maamme nuoriso on vieraantumassa tästä ikiaikaisesta elinkeinosta ja harrastuksesta. Myös taito pyydystää ja käsitellä kalaa on nuorilla puutteellinen. Luonnonläheisten harrastusten tilalle ovat tulleet internet ja virtuaalimaailmat, joiden liiallinen käyttö voi johtaa nuoren maailmankuvan vääristymiseen ja rikoksiin.

Laman vuoksi nuorten työttömyys on kasvanut massatyöttömyydeksi, ja olisi yhteiskunnan etu löytää näille työttömille nuorille mielekästä tekemistä. Kalastusharrastuksesta nuori saattaa löytää uutta yhteisöllisyyttä ja arvostusta, jotka ehkäisevät tehokkaasti negatiivisten ilmiöiden kehittymistä. Työttömät nuoret elävät peruspäivärahalla ja/tai toimeentulotuella, joista ei riitä rahaa harrastusten kustannuksiin. Näiden syiden vuoksi yhteiskunnan tulisi panostaa enemmän nuorten jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Kalastuslain 88 §:ssä on säädetty, että kalastuksenhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä henkilöltä. Tällä lakialoitteella esitämme kalastuksenhoitomaksun vapautusta laajennettavaksi koskemaan myös alle 25-vuotiaita työttömiä.

Edellä olevan peruteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 6 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 88 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 976/2009, seuraavasti:

88 §

Jokaisen kalan tai ravun pyyntiä harjoittavan henkilön tulee suorittaa valtiolle kalastuksenhoitomaksu. Kalastuksenhoitomaksu on 22 euroa kalenterivuodelta tai seitsemän euroa kultakin enintään seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta. Kalastuksenhoitomaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta ja alle 25-vuotiaalta työttömältä eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä henkilöltä, joka harjoittaa onkimista tai pilkkimistä. Onkimisena pidetään sellaista kalastusta, jota harjoitetaan vavalla ilman heittokalastukseen soveltuvaa kelaa ja jossa vapa tai siima on onkijan kädessä tai käden ulottuvilla eikä vieheenä ole pilkki, uistin, perho tai muu keinotekoinen laite. Pilkkimisenä pidetään kalastusta siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä, siimaa kädessä pitäen tai lyhyehköä heittokalastukseen soveltumatonta vapaa käyttäen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2010

  • Raimo Piirainen /sd
  • Merja Kyllönen /vas
  • Timo V. Korhonen /kesk
  • Lauri Kähkönen /sd

​​​​