LAKIALOITE 2/2011 vp

LA 2/2011 vp - Tuula Väätäinen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Voimassa olevan sairausvakuutuslain mukaan vanhempainrahakausi on kahden tai useamman lapsen syntyessä kerralla 60 arkipäivää pidempi lasta kohti toisesta lapsesta alkaen (kaksosista 60 arkipäivää, kolmosista 120 arkipäivää jne.). Tämä pidennysjakso on mahdollista käyttää osittain tai kokonaan äitiys- tai vanhempainrahakauden aikana tai heti sen jälkeen. Näin monikkoperheen isä ja äiti voivat olla yhtä aikaa hoitamassa lapsia.

Isyysloma sen sijaan on raskauskohtainen, joten monikkoisällä on nykyisen lainsäädännön mukaan oikeus saada isyysraha vain yhdestä kerralla syntyvästä lapsesta. Toisena, kolmantena jne. syntyvä lapsi jää vaille isälle myönnettyä isyysvapaata. Monikkoperheet eivät siten ole tasavertaisessa asemassa yhden lapsen kerrallaan saaneiden kanssa.

Isyysvapaan tarkoituksena on muun muassa tukea toimivan isä-lapsisuhteen kehittymistä. Isällä ja jokaisella lapsella tulee olla oikeus keskinäisen isä-lapsisuhteen tukeen yksilökohtaisesti — monikkoperheessä isä luo erikseen suhteen jokaiseen syntyvään lapseen. Isän mahdollisuus osallistua lasten päivittäiseen hoitoon on myös hyvin tärkeää monikkoperheen jaksamiselle ja selviytymiselle. Siksi isyysvapaa on monikkoperheiden isien kohdalla säädettävä pidennetyksi.

Lakialoitteessa ehdotetaan sairausvakuutuslain 7 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että monikkolasten isän isyysrahaan oikeuttava aika muutetaan lapsikohtaiseksi. Monikkolasten isien isyysrahaan oikeuttavan ajan pituudeksi tulisi tällöin nykyisen lain isyysrahaan oikeuttavan ajan määrä kerrottuna kerralla syntyneiden lasten lukumäärällä. Mikäli kaikki monikkoperheiden isät käyttäisivät pidennetyn isyysrahakauden hyväkseen, koskisi se vuodessa noin 910:tä isää. Tämä merkitsisi noin 920:tä uutta isyysvapaata (olettaen, että kaksosia syntyy 900 paria vuodessa ja kolmosia kymmenet ja isyysvapaa myönnettäisiin jokaisesta lapsesta erikseen).

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 § seuraavasti:

9 luku

Vanhempainpäivärahat

7 §

Isyysrahakausi

Isyysraha maksetaan äitiys- ja vanhempainrahakaudella yhteensä enintään 18 arkipäivältä. Isyysraha voidaan tänä aikana jakaa enintään neljään yhdenjaksoiseen kauteen. Kuitenkin, jos lapsia on syntynyt kerralla useampi, on lapsen isällä oikeus 18 arkipäivän pituiseen isyysrahakauteen jokaista syntynyttä lasta kohden.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2011

  • Tuula Väätäinen /sd

​​​​