LAKIALOITE 37/2011 vp

LA 37/2011 vp - Markus Mustajärvi /vr ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

Lakialoitteessa ehdotetaan murhan valmistelun säätämistä rangaistavaksi teoksi.

Nykyisen rikoslain mukaan murhan valmistelu jää rankaisematta. Nykyinen oikeustila, jonka mukaan murhan valmistelu ei ole kriminalisoitu, vaikeuttaa osaltaan poliisin rikostorjuntaa ja koetaan laajasti oikeustajua loukkaavaksi.

Lakialoitteessa ehdotetaan, että se, joka tahallaan toimeenpanee tai edistää murhan tunnusmerkistön täyttävää rikosta (RL:n 21 luvun 2 §:ssä tarkoitettua rikosta) 1) ottamalla vastaan tai luovuttamalla rahaa tai muuta maksuna rikoksesta tai kattaa kuluja rikoksen suorittamiseksi, tai 2) hankkimalla, valmistamalla, antamalla, ottamalla vastaan, säilyttämällä, kuljettamalla, suunnittelemalla tai muulla vastaavalla tavalla käyttämällä jotakin välinettä, joka on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi rikoksentekovälineenä murhan (2 §:ssä tarkoitetun rikoksen) tekemiseksi, ja jos hän ei ole syyllistynyt täytettyyn rikokseen tai sen yritykseen, tuomitaan näissä erityisissä tapauksissa murhan valmistelusta vankeuteen määräajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi.

Säännöksessä tarkoitettuun valmisteluun voi syyllistyä varsinaisen murhan tekijän lisäksi myös teon toimeksiantaja. Murhan valmistelurikos kattaa kaikki murhan tunnusmerkistön täyttävät esivalmistelut, joihin liittyy joko jonkun kolmannen henkilön murhaamisesta sopiminen tai taloudellista arvoa sisältävä vastike teon suorittamiseksi taikka tekovälineen hankkiminen, valmistaminen, antaminen, vastaanottaminen, säilyttäminen tekoa varten, teon suunnittelu tai muu rikoksentekovälineen käyttäminen, joka on tarkoitettu murhan tekemiseen olosuhteista pääteltävissä olevalla tavalla.

Ehdotetun valmistelurikoksen tuomittavuus rajataan siten, että pykälässä mainitut tunnusmerkit täyttävä rikos tuomitaan valmistelurikoksena ainoastaan, mikäli tekoon syyllistynyt toimii tahallisesti ja mikäli tekoon syyllistynyttä ei voida tuomita murhan tunnusmerkit täyttävästä rikoksesta tai murhan yrityksestä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään lisätään rikoslain (39/1889) 21 lukuun uusi 2 a § seuraavasti:

21 luku

Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista

2 a §

Murhan valmistelu

Joka tahallaan toimeenpanee tai edistää tämän luvun 2 §:ssä tarkoitettua rikosta

1) ottamalla vastaan tai luovuttamalla rahaa tai muuta maksuna rikoksesta tai kattaa kuluja rikoksen suorittamiseksi tai

2) hankkimalla, valmistamalla, antamalla, ottamalla vastaan, säilyttämällä, kuljettamalla, suunnittelemalla tai muulla vastaavalla tavalla käyttämällä jotakin välinettä, joka on erityisesti tarkoitettu käytettäväksi rikoksentekovälineenä 2 §:ssä tarkoitetun rikoksen tekemiseksi, ja jos hän ei ole syyllistynyt murhaan tai sen yritykseen,

tuomitaan näissä erityisissä tapauksissa murhan valmistelusta vankeuteen määräajaksi, vähintään kahdeksaksi vuodeksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20.

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011

  • Markus Mustajärvi /vr
  • Jyrki Yrttiaho /vr