LAKIALOITE 40/2011 vp

LA 40/2011 vp - Kimmo Tiilikainen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan ansiottoman voiton veroa vesi- ja ydinvoimalaitoksille. Vero koskisi voimaloita, joiden investointipäätös on tehty ennen Kioton sopimuskauden alkamista 1.1.1998. Ansiottoman voiton verotuksen ulkopuolelle jätetään pienvesivoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja uusiutuvia biopolttoaineita käyttävät voimalaitokset. Teollisuuden omakäyttö- ja osakkuussähköön ei kohdisteta veroa. Veron määrä on 10 euroa megawattitunnilta.

PERUSTELUT

Pohjoismaisessa sähköpörssissä kallein tarvittava tuotanto määrittää sähkön hinnan. Kivihiilellä sähköä tuottavat lisäävät myyntitarjouksiinsa päästöoikeuksien markkina-arvon. Vesivoiman ja ydinvoiman tuottajat saavat kivihiilisähkön tuotantokustannuksia vastaavan hinnan sähköstään, vaikkei niille aiheudu päästömaksuja vastaavaa kustannusta. Lakialoitteessa ehdotetulla verolla leikataan vanhoilta vesi- ja ydinvoimaloilta osa päästökaupasta aiheutuvasta ansiottomasta edusta.

Windfall-vero ei johda sähkön hinnan nousuun. Sähköä otetaan käyttöön ensin muuttuvilta kustannuksilta edullisinta tuotantoa seuraavassa järjestyksessä: vesivoima, ydinvoima, sähkön ja lämmön yhteistuotanto chp, hiililaude, öljylauhde ja kaasuturbiinit.

Teollisuuden omakäyttö- ja osakkuussähkö vapautetaan verosta, koska tämä sähkö ei mene sähkömarkkinoille eikä näin ollen kartuta windfall-voittoa.

Ruotsissa vesivoimalla on kiinteistövero ja ydinvoimalla tehoon perustuva vero. Norjassa vesivoimalla on vero, jolla leikataan noin 30 % vesivoimaloiden voitosta. Nämä Ruotsin ja Norjan verot ovat luonteeltaan ansiottomien voittojen veroja.

Veron tuotoksi on arvioitu normaalivuoden tuotannolla noin 330 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

ansiottoman voiton verotuksesta sähköntuotannossa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Päästökauppalaissa (311/2011) säädellyn päästöoikeuksien kaupan aikaansaaman sähkön hinnan muutoksesta on ennen 1 päivänä tammikuuta 1998 valmistuneessa vesi- tai ydinvoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä maksettava ansiottoman voiton veroa 10 euroa megawattitunnilta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua veroa ei kuitenkaan ole velvollinen suorittamaan vesivoimalaitos, jonka nimellisteho on enintään yksi megavolttiampeeri.

2 §

Teollisuuden omakäyttö- ja osakkuussähköön ei kohdisteta 1 §:n mukaista veroa.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

_______________

Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011

 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk