LAKIALOITE 47/2007 vp

LA 47/2007 vp - Reijo Paajanen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Suomessa jokaisella on oikeus harjoittaa onkimista ja pilkkimistä sekä yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä viehekalastusta. Vetouistelua saa lisäksi harjoittaa yhdellä painovieheellä tai syvääjällä lukuun ottamatta lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikkoja sekä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on kielletty.

Viime vuosina Suomessa on lisääntynyt kalastusmatkailu. Rannikko- ja järviseutujen matkailuyrittäjät, kuten mökki- ja lomakylät, harjoittavat kasvavaa yritystoimintaa vuokraamalla veneitä ja välineitä sekä tarjoamalla kalastajille majoitus- ja muita palveluja. Lisäksi tarjolla on kalastusoppaiden palveluja, jolloin kalastusretken opastettu luonne ja asiantuntevan kalastusoppaan mukanaolo varmistavat sen, että viehekalastajat noudattavat hyvää kalastustapaa ja voimassa olevia kalastusmääräyksiä. Tämä on myös henkilöille oudoilla, karikkoisilla vesillä turvallisuusnäkökohta.

Kalastus tapahtuu tuolloin kalastuslain 8 §:n mukaisesti jokamiehen oikeutena. Kuitenkin vuonna 1982 säädettyä kalastuslakia on korkeimmassa oikeudessa tulkittu niin, että kalastusoppaan seurassa tapahtuvaa kalastusta verrataan lain 8 §:n 1 momentissa mainitun onginta- ja pilkkikilpailun mukaiseen toimintaan, jolloin kalastukseen tarvitaan myös kalastusoikeuden haltijan lupa. Samanlaisella tulkinnalla myös muu järjestetty kalastustoiminta, kuten veneiden ja välineiden vuokraaminen, vaatisi myös aina kalastusoikeuden haltijan luvan.

Käytännössä voimassa olevan lain mukaan yksityisellä vesialueella voi olla esimerkiksi kaksi venettä, ensimmäisessä niistä on kalastajia pilkillä tai vieheellä kalastamassa luvallisesti, toisessa veneessä kalastajia opastaa kalastusmatkailuyrittäjä, joka joutuu hankkimaan kalastusoikeuden haltijan luvan, tai muutoin kalastus on rikoslaissa tarkoitettua luvatonta pyyntiä.

Kalastusmatkailun turvaamiseksi elinkeinona tulee kalastuslakia muuttaa siten, että normaalit kalastuslain mukaiset luvat riittävät jokaiselle kalastajalle. Isot massatapahtumat, kuten onki- ja pilkkikilpailut, on syytä edelleen säilyttää toimintana, johon tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Maa- ja metsätalousministeriön teettämän selvityksen mukaan tällä hetkellä Suomessa toimii 1 200—1 400 sellaista maaseutumatkailuyritystä, jotka saavat säännöllisesti tuloja kalastusmatkailijoilta. Pää- ja sivutoimisia kalastusoppaita Suomessa toimii noin 100.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kalastuslain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä huhtikuuta 1982 annetun kalastuslain (286/1982) 8 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1045/1996, seuraavasti:

8 §

Sen lisäksi, mitä 6 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 1 momentissa säädetään kalastamisesta yleisellä vesialueella, on jokaisella oikeus muullakin vesialueella harjoittaa onkimista ja pilkkimistä sekä yhdellä vavalla, kelalla ja vieheellä viehekalastusta, kuitenkin vetouistelua lisäksi yhdellä painovieheellä tai syvääjällä, lukuun ottamatta lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikkoja sekä niitä vesialueita, joilla kalastaminen on muun säännöksen nojalla kielletty. Onginta-, pilkintä- ja viehekalastuskilpailuja varten sekä vastaaviin järjestettyihin tilaisuuksiin, jotka saattavat aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa, on saatava myös kalastusoikeuden haltijan lupa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

 • Reijo Paajanen /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Esko Ahonen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Leena Harkimo /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Petri Salo /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr

​​​​