LAKIALOITE 48/2003 vp

LA 48/2003 vp - Sari Essayah /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Työikäisten TEL-indeksi on noussut 17,4 prosenttia vuodesta 1997 vuoteen 2003. Siksi tässä lakialoitteessa ehdotetaan pienten lasten hoidon tuen tason nostamista vuoden 1997 tasolle 1.7.2003 alkaen. Se tarkoittaa, että kotihoidon tuki ensimmäisen lapsen hoitorahana nostetaan 252,28 eurosta 296,23 euroon kuukaudessa, muiden alle 3-vuotiaiden lasten hoitoraha nostetaan 84,09 eurosta 98,74 euroon ja yli 3-vuotiaiden 50,46 eurosta 59,25 euroon. Yksityisen tuen hoitoraha nostetaan 117,73 eurosta 138,60 euroon kuukaudessa ja osittainen hoitoraha nostetaan 63,07 eurosta 74,06 euroon kuukaudessa.

PERUSTELUT

Väestöliiton tuoreimman perhebarometrin mukaan suomalaiset haluaisivat enemmän lapsia kuin todellisuudessa saavat. Lapset halutaan aikaisempaa myöhemmin ja moni nainen jää iän myötä lisääntyvän hedelmättömyyden vuoksi lapsettomaksi. Yksi keskeinen syy lasten saamisen siirtämiseen on taloudellinen epävarmuus.

Aikaisemman perhebarometrin mukaan yli 40 % päiväkotilasten vanhemmista haluaisi jäädä kotiin hoitamaan lapsiaan, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Yhteiskunnan tukitoimista tärkeimpinä pidetään edelleen joustavaan työaikaan ja kotihoidon tukeen liittyviä toimia. Lasten kotihoidon tuen tarkoituksena on ollut antaa perheille mahdollisuus jäädä hoitamaan alle 3-vuotiasta lasta kotiin. Lapsiperheet ovat erilaisista perhepoliittisista etuuksista kuitenkin tyytymättömimpiä kotihoidon tuen heikkoon tasoon.

Perheille tulee taata todellinen mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseensa sopiva tapa hoitaa alle kouluikäistä lastaan. Nykyisentasoiset perhepoliittiset etuudet eivät tue vanhemmuutta ja kotien hoivatyötä.

Lasten päivähoidon järjestämisen lähtökohtana tulisi olla lasten etu. Useat lapsen kehitystä koskevat tutkimukset todistavat, että persoonallisuuden kasvulle olisi parasta, että lapsi saisi elää kolme ensimmäistä vuotta kotona vanhempien hoidossa. Lasten mielenterveyden häiriöillä on todettu yhteys liian varhain aloitettuun ja toisaalta etenkin henkilöstöpulan vuoksi heikkotasoiseen päiväkotihoitoon. Lastenlääkärit ovat toistuvasti muistuttaneet kotihoidon vähentävän pienten lasten infektiotautiriskiä. Alle 3-vuotiaiden lasten sairastavuus on selkeästi suurempi kunnallisessa päivähoidossa kotihoitoon verrattuna. Lasten sairauspäivien lukumäärä on suurryhmässä keskimäärin sata päivää vuodessa. Yksinomaan korvatulehdusten hoito maksaa yhteiskunnalle vuosittain yli 100 miljoonaa euroa. Kotihoito on nykyistä tehokkaamman tukemisen arvoinen hoitomuoto lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, mutta myös yhteiskunnallisesti julkisen talouden ja työn jakamisen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun lain (1128/1996) 4 §:n 2 ja 3 momentti sekä 13 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 562/2000, seuraavasti:

4 §

Hoitoraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotihoidon tuen hoitoraha on perheen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 296,23 euroa ja kustakin seuraavasta alle 3-vuotiaasta 98,74 euroa sekä kustakin muusta lapsesta 59,25 euroa kalenterikuukaudessa.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on perheen kustakin lapsesta 138,60 euroa kalenterikuukaudessa. Sen saaminen edellyttää, että vanhemmat tai muut huoltajat eivät kenenkään perheen lapsen osalta käytä oikeutta kotihoidon tukeen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

Osittainen hoitoraha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Osittainen hoitoraha on kalenterikuukaudessa 74,06 euroa. Tukeen on oikeutettu ainoastaan toinen lapsen vanhemmista tai yksi lapsen muu huoltaja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

_______________

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2003

  • Sari Essayah /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Lyly Rajala /kd

​​​​