LAKIALOITE 54/2009 vp

LA 54/2009 vp - Mika Lintilä /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta. On tärkeää, että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään.

Erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen. Koska sellainen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi, erityislain jatkaminen on perusteltua. Määräaikaisella erityislailla säätämistä ei voida kuitenkaan pitää tyydyttävänä kenenkään kannalta. Tilanteen jatkumista ei myöskään voida enää perustella vaikeuksilla vaihtoehtoisen tukimuodon löytämisessä. Eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä tulee valmistella vaikeavammaisten yrittäjien aseman turvaava, pitkäjänteisempi ratkaisu. Jotta sellaiseen voitaisiin päätyä kestävällä tavalla, aloitteessa ehdotetaan erityislain jatkamista vielä yhdellä vuodella eli vuoden 2010 loppuun.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1393/1995) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1494/2007, seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tätä lakia sovelletaan, kun tavara on toimitettu tai palvelu on suoritettu taikka tavara tai palvelu on otettu omaan käyttöön vuosina 1995—2010.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2009

  • Mika Lintilä /kesk
  • Hannes Manninen /kesk
  • Jari Koskinen /kok
  • Mikko Kuoppa /vas
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Heli Paasio /sd
  • Kimmo Sasi /kok
  • Miapetra Kumpula-Natri /sd
  • Kirsi Ojansuu /vihr
  • Bjarne Kallis /kd