LAKIALOITE 60/2002 vp

LA 60/2002 vp - Marjatta Vehkaoja /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lakialoitteessa ehdotetaan Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin säännökset Kansaneläkelaitoksen valtuutetun eron perusteista. Valtuutetun eron perusteet säilyisivät asiallisesti samoina kuin mitkä ne ovat voimassa olevan Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön mukaan. Eron perusteista ehdotetaan säädettäväksi johtosäännön sijasta laissa.

PERUSTELUT

Voimassa olevan Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännön (165/1938) 7 §:n mukaan valtuutetun katsotaan eronneen, jos hänet kutsutaan valtioneuvoston jäseneksi tai nimitetään Kansaneläkelaitoksen muun toimielimen jäseneksi tai varajäseneksi taikka jos hän on ottanut sellaisen toimen, joka muiden valtuutettujen yksimielisen päätöksen mukaan on soveltumaton hoidettavaksi valtuutetun toimen ohella. Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on käsiteltävänä puhemiesneuvoston ehdotus uudeksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi (PNE 1/2002 vp). Uuteen johtosääntöön ei ehdoteta otettavaksi nykyiseen johtosääntöön sisältyviä säännöksiä valtuutetun eron perusteista, koska eroa koskevat säännökset edellyttävät luonteensa puolesta lain tasoista sääntelyä.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluissa on katsottu, että on edelleen tarpeellista säätää eräistä perusteista, joiden johdosta valtuutetun toimi lakkaisi. Valtuutetuille kuuluu vastuu koko Kansaneläkelaitoksen hallinnon ja toiminnan valvonnasta. Tähän kuuluvat muiden muassa hallituksen jäsenten ja heidän palkkionsa määrääminen, laitoksen tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Valtuutetun tehtävän hoitaminen edellyttää suurta luottamusta, jonka tulee säilyä koko toimikauden. Mainitut säännökset tulee näin ollen sisällyttää Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin, jossa on säännökset valtuutettujen valitsemisesta ja heidän tehtävistään.

Valtuutetun eron perusteet ehdotetaan säilytettäväksi sisällöltään samanlaisina kuin ne ovat nyt voimassa olevassa johtosäännössä. Eron perusteet vastaavat myös pankkivaltuutetun eron perusteita, joista säädetään Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 10 §:ssä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Kansaneläkelaitoksesta 17 päivänä elokuuta 2001 annetun lain (731/2001) 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Valtuutetut

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Valtuutetun katsotaan eronneen, jos hänet kutsutaan valtioneuvoston jäseneksi tai nimitetään Kansaneläkelaitoksen muun toimielimen jäseneksi tai varajäseneksi taikka jos hän on ottanut sellaisen toimen, joka muiden valtuutettujen yksimielisen päätöksen mukaan ei sovellu hoidettavaksi valtuutetun toimen ohella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

_______________

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2002

 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Timo Ihamäki /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Pehr Löv /r
 • Juha Rehula /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

​​​​