LAKIALOITE 63/2013 vp

LA 63/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Tällä lakialoitteella on tarkoitus muuttaa ja korjata energiatodistuslaissa (50/2013) olevat epäkohdat siten, että energiatodistuksessa olisi ilmoitettava sekä varsinaisesti toteutunut ostoenergiankulutus että laskennallinen kulutus. Lisäksi pientalojen kokonaisenergiakulutuksen määrittämisessä ei tulisi käyttää energiamuotojen kertoimia. Tämä koskisi niitä rakennuksia, jotka on rakennettu ennen vuotta 2008.

Oikeudellinen nykytila ja sääntelyn tausta

1.6.2013 tuli maassamme voimaan uusi laki rakennuksen energiatodistuksesta. Lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa. Laissa säädetään rakennuksen energiatodistuksesta, sen laatimisesta, hankkimisesta ja käyttämisestä, näiden valvonnasta sekä säännösten rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista.

Laki perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin rakennusten energiatehokkuudesta 2010/31/EU, joka annettiin 19 päivänä toukokuuta 2010. Kyseessä on osittain uudelleenlaadittu direktiivi, jonka tarkoituksena sekä edellytyksenä on säätää uusia pakollisia velvoitteita alalle rakennusten energiatodistusten käyttöönoton muodossa.

Lain mukaan energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa. Energiatodistus on myös pakollinen esimerkiksi, jos vuokraat tai myyt talosi, joka on rakennettu vuoden 1980 jälkeen. Lain soveltamisen alkamista koskevien siirtymäsäännösten mukaan energiatodistus vaaditaan heinäkuun 2017 alussa myös tätä vanhemmilta taloilta (lain 30 §:n 2 mom. 3 kohta).

YLEISPERUSTELUT JA RUOTSIN JÄRJESTELMÄ

Perussuomalaiset pitävät periaatteessa hyvänä lähtökohtana sitä, että pyritään parempaan, turvallisempaan sekä kestävämpään rakentamiseen. Sääntelyn tarkistamista edellyttävänä kriittisenä epäkohtana laissa kuitenkin on se, että kulutuksen laskennallinen määritys ei perustu todelliseen kulutukseen, vaan annettuihin laskentamuotokertoimiin. Energiatodistuslain 10 §:ssä säädetään tästä energiamäärien määrittämisestä. Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä laskennallisen kokonais- ja ostoenergiakulutuksen määrittämisestä.

Merkitsevää sääntelyn vaikutusten kannalta on se, että eri lämmitysmuodoille lämmitysmuotokertoimet ovat erilaisia. Esimerkiksi sähkölämmitteiselle talolle muotokerroin on 1,7, kun se öljylle on 1,0 ja kaukolämpötaloille 0,7. Tällainen nykyisen lain mahdollistama poliittinen ohjaus asettaa nykyisillä esitetyillä muotokertoimilla kotimaisen energiatuotannon jopa huonompaan asemaan kuin esimerkiksi jos sitä verrataan tuontiöljyyn. Jos pientalo saa muotokertoimen vuoksi huonon luokituksen, tällä on myös talon myyntiarvoa laskeva vaikutus.

Toisena epäkohtana on se, että voimassa olevalla lailla pakotetaan vanhoissa omakotitaloissa asuvat ihmiset maksamaan energiatodistuksista kohtuuttomia summia. Kolmanneksi energiatodistusten laatijoiden pätevyysvaatimuksiin liittyy liikaa tulkinnanvaraisuutta. Tämä on osoittautunut käytännössä jossain määrin ongelmalliseksi. Lainsäädännöllisenä ratkaisuna esimerkiksi Ruotsissa energiatehokkuuden mittaaminen perustuu todelliseen kulutukseen, ei muotokertoimiin. Ruotsissa energiatehokkuudesta säädetään lailla, asetuksella (Lag 2006:985 om energideklaration för byggnader, Förordningen 2006:1592 om energideklaration för byggnader) ja tarkemmat määräykset antaa vastaava viranomainen — Boverket.

Energiatodistusta koskevassa nykyisessä sääntelyssä on kysymys jätevesiasetuksen kaltaisesta pakkokeinosta. Tällaista holhousyhteiskunnan kaltaista menettelyä ei voi pitää suotavana.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain (50/2013) 9 §:n 2 momentti ja

lisätään 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

9 §

Energiatodistuksen sisältämät tiedot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Todistuksessa ilmoitetaan lisäksi laskennallinen ja toteutunut ostoenergiankulutus.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 §

Energiamäärien määrittäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pientaloilta, jotka on rakennettu ennen vuotta 2008, ei kokonaisenergiankulutuksen määrittämisessä oteta huomioon maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettäviä energiamuotojen kertoimia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​