LAKIALOITE  77/2009 vp

LA 77/2009 vp - Bjarne Kallis /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Tuloverolakiin sisältyvä kotitalousvähennys ei kohtele verovelvollisia tasapuolisesti. Lainsäätäjän tahto ei voi olla se, että lähes identtisissä tapauksissa toiset verovelvolliset saavat kotitalousvähennyksen ja toiset jäävät sitä ilman. Konkreettisena esimerkkinä mainittakoon asunnon putkiremontti, jonka työkustannuksista omakotitalon omistaja on oikeutettu vähennykseen mutta asunto-osakkaalla ei ole tätä oikeutta. Asiallisia eroja omakotitalon ja asunto-osakeyhtiön putkiremontin välillä ei ole. Korjauskustannuksissakaan ei ole juuri eroja. Asunto-osakas maksaa käytössään olevan huoneiston putkiremontista suurin piirtein yhtä paljon kuin omakotitalossa asuva. Toisena esimerkkinä mainittakoon rakennuksen julkisivun maalauskustannukset. Omakotitalon omistaja on oikeutettu kotitalousvähennykseen, toisin kuin asunto-osakas.

Kun molemmat puolisot voivat saada kotitalousvähennyksen ja kun korjaustyö, kuten esimerkiksi putkiremontti, monesti ulottuu kahdelle vuodelle, on erilaisen verokohtelun taloudellinen merkitys huomattava. Toinen pariskunta saa 4 600 euron verohyödyn ja toinen jää sitä kokonaan vaille.

Kuten edellä todettiin, asiallisia eroja korjaustöiden välillä ei ole. Muodollinen ero on siinä, että asunto-osakkaan rahasuoritus työn urakoitsijalle kulkee asunto-osakeyhtiön tilin kautta. Tällä muodollisella erolla ei saisi olla niin suurta merkitystä kuin edellä kuvailtiin.

Epäoikeudenmukaisuus tulisi korjata niin, että asunto-osakkaan suoritukset asunto- tai kiinteistöosakeyhtiölle oikeuttaisivat kotitalousvähennykseen samoin edellytyksin kuin ne oikeuttavat vähennykseen omakotitalon omistajalle.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 127 c §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 127 c §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 995/2000 ja 1115/2005, uusi 3 momentti seuraavasti:

127 c §

Kotitalousvähennyksen tekeminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kotitalousvähennystä koskevia säännöksiä sovelletaan myös verovelvollisen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiölle maksamiin suorituksiin, jotka perustuvat yhtiön teettämään verovelvollisen omassa käytössä olevan huoneiston korjaustyöhön.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

_______________

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2009

  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Leena Rauhala /kd