LAKIALOITE 93/2007 vp

LA 93/2007 vp - Tarja Tallqvist /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Lapsiperheiden köyhyysaste on kaksinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Stakesin selvityksen mukaan yli 120 000 suomalaislasta elää köyhyysrajan alapuolella. Vielä kymmenisen vuotta sitten köyhyys oli lasten keskuudessa huomattavasti vähäisempää kuin koko väestön parissa.

Lähes kaikissa Euroopan maissa myönnetään lapsiperheille erilaisia vähennyksiä verotuksessa. Suomi kuuluu niihin harvoihin maihin, joissa ei ole käytössä mitään puoliso- tai lapsikohtaista verovähennystä. Lapsiperheiden tuloverotus on Suomessa kireämpää ja progressio ankarampaa kuin lapsettomien kansainvälisesti vertaillen.

Lapsen huoltajan ansiotulovähennys suosii pienituloisia lapsiperheiden tulonsaajia kohdistamalla heille erityisen ylimääräisen ansiotulovähennyksen. Puolisoista vain jompikumpi voisi saada vähennyksen verotuksessaan. Myös yksinhuoltaja saisi saman edun. Aloitteen kustannusvaikutukset vuoden 2008 tasolla ovat noin 160 miljoonaa euroa.

Tämä aloite on osa kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 105 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 716/2004 ja 1218/2006, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

105 a §

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 2 momentissa olevien säännösten estämättä verovelvollisella, joka on verovuonna elättänyt alaikäistä lastaan tai kasvattilastaan, on oikeus vähentää 53 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen tulojen 2 500 euroa ylittävältä osalta tulojen 7 230 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta 29 prosenttia. Vähennyksen enimmäismäärä on kuitenkin 4 500 euroa. Verovelvollisen puhtaan ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenee 5 prosentilla puhtaan ansiotulon 14 000 euroa ylittävältä osalta.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu vähennys tehdään sen puolison ansiotulosta, joka on vaatinut vähennystä. Jollei vähennystä voida tehdä siten kuin puolisot ovat sitä vaatineet, se tehdään ensisijaisesti sen puolison tuloista, jonka kunnallisverotuksen puhtaan ansiotulon määrä on suurempi. Vähennettävää määrää ei voida kuitenkaan jakaa tehtäväksi molempien puolisoiden osalta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2007

  • Tarja Tallqvist /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Sari Palm /kd
  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Leena Rauhala /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Päivi Räsänen /kd