LAKIALOITE 99/2007 vp

LA 99/2007 vp - Raimo Vistbacka /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Laki kotiuttamisrahasta

Eduskunnalle

Jokaista asevelvollista koskeva kotiuttamisraha poistettiin vuoden 1993 alusta lukien. Muun muassa Varusmiesliitto ry on pitkään taistellut tämän etuuden palauttamisen puolesta, koska juuri kotiuttamisrahan avulla voitaisiin tehokkaasti tukea varusmiespalveluksensa päättävien henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään. Usein juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on monelle nuorelle vaikeinta aikaa. Edessä on usein työ- tai opiskelupaikan hankkiminen, mahdollisesti muutto omaan asuntoon.

Kotiuttamisrahan palauttaminen vähentäisi myös sosiaalimenoja kunnissa, joiden talous on monin paikoin muutenkin tiukoilla, kun asevelvollisuutensa päättäneitä henkilöitä ei joutuisi samassa määrin asioimaan sosiaalitoimistoissa etsimässä tukea tiukkaan taloudelliseen tilanteeseensa. 200 euron suuruisen kotiuttamisrahan palauttaminen kaikille 28 000 varusmiehelle maksaisi Varusmiesliitto ry:n arvion mukaan valtiolle noin 5,6 miljoonaa euroa. Kun otetaan huomioon samalla pienentyvät kuntien sosiaalimenot sekä kotiuttamisrahan ennalta ehkäisevä vaikutus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, ei summa ole kohtuuton.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

kotiuttamisrahasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Vakinaisesta palveluksesta kotiutettavalle asevelvolliselle suoritetaan valtion varoista kotiuttamisrahaa sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Kotiuttamisrahaan on oikeutettu myös aseellisen palveluksen sijasta aseettomaan palvelukseen tai siviilipalvelukseen määrätty asevelvollinen.

2 §

Kotiuttamisrahan määrä on 200 euroa.

Kotiuttamisrahan määrää tulee vuosittain korottaa tammikuusta 2008 laskettua elinkustannusten nousua vastaavaksi.

3 §

Kotiuttamisraha suoritetaan hakemuksetta siten kuin asetuksella säädetään.

4 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2007

  • Raimo Vistbacka /ps