LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2012 vp

LaVM 11/2012 vp - HE 122/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 2 päivänä lokakuuta 2012 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta (HE 122/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos, tietohallintojohtaja Max Hamberg ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, oikeusministeriö

toimialajohtaja Tauno Aalto, Oikeusrekisterikeskus

johtaja Tuomo Kouhia, Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Valtakunnansyyttäjänvirasto
 • Valtakunnanvoudinvirasto
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla kumottaisiin voimassa oleva samanniminen säädös. Lailla toteutettaisiin oikeushallinnon tietohallintopalveluiden uudelleenorganisointi eli Oikeusrekisterikeskuksen ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen osittainen yhdistyminen.

Organisaatiouudistuksen seurauksena Oikeusrekisterikeskus huolehtisi nykyisten tehtäviensä eli varallisuusrangaistusten täytäntöönpanon sekä oikeushallinnon rekisterinpidon lisäksi oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tehtäväksi jäisi huolehtia oikeusministeriön hallinnonalan perustietotekniikkapalveluiden tuottamisesta.

Virastojen tehtävänjaon ja sen myötä organisaatio- ja johtamisrakenteen muuttumista lukuun ottamatta sääntely olisi pääosin sisällöllisesti nykyistä vastaavaa. Nykyisin asetuksentasoinen Oikeusrekisterikeskusta koskeva sääntely otettaisiin uuteen lakiin.

Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että oikeusministeriön hallinnonalan tietohallinnon palvelutuotanto järjestetään uudelleen kahteen erilliseen virastoon siten, että Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselle nykyisin kuuluvia palveluita siirrettäisiin Oikeusrekisterikeskukselle. Palvelut on ehdotettu jaettaviksi niin, että Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus huolehtisi jatkossakin perustietotekniikan hankkimisesta ja ylläpidosta, kun taas tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät siirrettäisiin Oikeusrekisterikeskukselle. Esitetyssä uudistuksessa virastojen nykyisiä tehtäviä organisoitaisiin uudelleen, ei perustettaisi tai poistettaisi niitä. Esityksen perustelujen mukaan pyrkimyksenä ei ole aikaansaada säästöjä vaan lisätä palvelutuotannon vaikuttavuutta.

Palvelutuotannon uudelleenorganisoinnin toteuttamiseksi esitetään säädettäväksi uusi laki. Käytännön tasolla uudistus toteutettaisiin niin, että ne Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa työskentelevät henkilöt, jotka hoitavat Oikeusrekisterikeskukselle siirtyviä tehtäviä, siirretään Oikeusrekisterikeskukseen. Organisaatio rakennettaisiin virastoissa uusista lähtökohdista, ja ylintä johtoa lukuun ottamatta päällikkötehtävät täytettäisiin kummassakin virastossa uuden organisaatiorakenteen mukaisesti.

Lakivaliokunta pitää oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja niiden toiminnan kannalta välttämättömän tietohallinnon välisen vuorovaikutuksen lisäämistä tärkeänä tavoitteena. Samassa palveluorganisaatiossa on vaikea tavoitella sekä kustannustehokkuutta että toiminnan vaikuttavuutta. Koska kustannustehokkuuden saavuttaminen on tärkeää tietoteknisen laitteiston hankinnassa, on nämä tavoitteiltaan eriävät toiminnot valiokunnan mielestä järkevää erottaa toisistaan ja organisoida uudelleen eri lähtökohdista.

Erolla nykysääntelyyn ei valiokunnan saaman selvityksen mukaan ole tarkoitus heikentää henkilöstön osallistumismahdollisuuksia johtoryhmätyöskentelyyn, vaan tarkoituksena on, että Oikeusrekisterikeskuksen johtoryhmään kuuluu jatkossakin henkilöstön edustajia, joita viraston koon kasvun myötä tullee jatkossakin olemaan enemmän kuin yksi. Kysymys johtoryhmän kokoonpanon sääntelemisestä laissa on saadun selvityksen mukaan ollut esillä hallituksen esitystä valmisteltaessa. Lakiehdotuksen 2 § jätettiin esityksessä kuitenkin yleisluontoiseksi, koska kokoonpanoa koskevan täsmällisen sääntelyn ottamista lakiin ei pidetty tarkoituksenmukaisena. Tämä on linjassa virastojen itsenäisyyden kanssa ja takaa viraston johdon ja johtoryhmätyöskentelyn joustavuuden.

Rikosseuraamuslaitoksen käytössä olevien tietokoneohjelmien tuesta oikeushallinnon tietohallintopalveluiden uudelleenorganisoinnin yhteydessä on asiantuntijakuulemisissa kannettu huolta. Saadun selvityksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen tietotekniikkapalveluiden, kuten myös vankeinhoitoon liittyvien teknisten palveluiden, tuottaminen säilyisi Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa TORI-hankkeen toteutumiseen saakka. TORI-hankkeen toteutuksen perusteella tulee myöhemmin ratkaistavaksi myös Rikosseuraamuslaitoksen tietotekniikan palvelutuotannon sijoittaminen.

Valtakunnanvoudinviraston ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen tiiviin yhteistyön jatkumisesta ulosottorekisterin ylläpidossa on myös oltu huolissaan. Organisaatiouudistuksessa tullaan saadun selvityksen mukaan kuitenkin varmistamaan Oikeusrekisterikeskuksen osaaminen myös ulosoton järjestelmien osalta.

Lakivaliokunta kiinnittää lopuksi huomiota vielä tutkinnanjohtajan ja syyttäjän välisen yhteistyön tärkeyteen esitutkinnan aikana ja korostaa, että esitutkintaa palvelevien tieto- ja asiankäsittelyjärjestelmien olisi äärimmäisen tärkeätä olla yhteensopivia syyteharkintaa ja oikeudenkäyntiä koskevien järjestelmien kanssa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • jäs. Johanna Jurva /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen

​​​​