LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 37/2014 vp

LaVM 37/2014 vp - HE 292/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä joulukuuta 2014 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 292/2014 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 70/2014 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

poliisiylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäministeriö

hallitusneuvos Anne Hartoneva, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

oikeusasiamiehensihteeri Anu Rita ja oikeusasiamiehensihteeri Iisa Suhonen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

lakimies Anne Kohvakka, Rikosseuraamuslaitos

lakimies Heli Tamminen, Etelä-Suomen ri-kosseuraamusalue

puheenjohtaja Jari Tuomela, Vankilavirkailijain Liitto VVL ry

lakimies Mia Lehmusvaara, Suomen Lääkäriliitto ry

professori Olli Mäenpää

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Helsingin hovioikeus
 • Poliisihallitus
 • Kansaneläkelaitos
 • Tulli
 • Maahanmuuttovirasto
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • Tehy ry.

Lisäksi puolustusministeriö, Rajavartiolaitos ja Oikeusrekisterikeskus ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole huomautettavaa asiaan.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa. Lailla kumottaisiin nykyinen henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annettu laki. Lakiin tehtäisiin rikosseuraamusalan organisaatiouudistusten edellyttämät muutokset viranomaisnimissä ja eräissä käsitteissä. Lisäksi toteutettaisiin rekistereiden sisältöä ja käsittelyä koskevat muutokset, jotka on havaittu aiheellisiksi alan toiminnallisten muutosten vuoksi sekä käytännön tehtävien sujuvuuden lisäämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdollisuus rekisteröidä tuomitun valokuva yksilöintitietoihin sekä tarkkarajaiset tietojen luovuttamisen ja saamisen mahdollisuudet esimerkiksi tilanteissa, joissa Rikosseuraamuslaitoksen tulee laatia pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain nojalla arvio henkilön väkivaltaisuuden riskistä tai suunnitella ja toteuttaa tällaisen riskin vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Lakiin tehtäisiin myös esimerkiksi rekisteriin merkittävien tietojen määrittämistä ja tietojen luovuttamista koskevia täsmennyksiä siten kuin perustuslaki ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot edellyttävät.

Samassa yhteydessä ehdotetaan muutettaviksi vankeuslain, tutkintavankeuslain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain viittaussäännökset.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleistä

Esityksen tavoitteena on saattaa henkilötietojen käsittelyä rangaistusten täytäntöönpanossa koskeva laki ajan tasalle rikosseuraamusalan muuttuneen organisaation ja yhtenäistettyjen toimintatapojen osalta. Niin ikään tavoitteena on tehdä käytännön toiminnassa tarpeellisiksi havaittuja rekisterisisältöjä ja henkilötietojen käsittelyä koskevia täsmennyksiä sekä saattaa tietojenvaihtosäännökset viranomaisten yhteistyövelvoitteiden mukaisiksi. Lisäksi esitykseen sisältyy säännöksiä rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja suojaamiseen.

Asiaa koskeva aiempi hallituksen esitys (HE 2/2012 vp) peruutettiin helmikuussa 2013 valiokuntakäsittelyssä esille nousseiden muutostarpeiden vuoksi. Silloiset perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunnot (PeVL 19/2012 vp, StVL 17/2012 vp) on otettu huomioon tätä esitystä valmisteltaessa.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Tietorekisterit ja viranomaisten keskinäinen tietojenvaihto

Rikosseuraamusalan nykyiseen rekisterikokonaisuuteen ja rekistereiden tietosisältöihin ehdotetaan täsmennyksiä. Esityksen mukaan Rikosseuraamuslaitoksen henkilörekistereitä olisivat täytäntöönpanorekisteri, yhdyskuntaseuraamusrekisteri, valvonta- ja toimintarekisteri, turvallisuustietorekisteri ja Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteri. Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmään kuuluisi myös tapaajarekisteri, jota pidettäisiin vankeja ja Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettuja tapaamassa käyvistä henkilöistä. Vankilassa säännönmukaisesti käyviä henkilöitä koskeva asioijarekisteri kumotaan tarpeettomana samoin kuin nykyinen järjestystietorekisteri. Nykyisen tapaamiskieltorekisterin sisältämät tiedot siirtyisivät esityksen mukaisesti tapaajarekisteriin. Perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan (PeVL 70/2014 vp), että ehdotetuista henkilörekistereitä koskevista säännöksistä ilmenee perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä edellytetyllä tarkkuudella, mitä tietoja ja missä tarkoituksessa voidaan tallettaa samoin kuin tietoihin oikeutettujen piiri.

Julkishallinnon viranomaisten keskinäisen tietojenvaihdon tarpeet ovat lisääntyneet ja moninaistuneet. Esityksellä pyritään saattamaan viranomaisten tietojenvaihtoa koskevat säännökset ajan tasalle niin, että voidaan turvata tarvittava tietojenvaihto huolehtimalla samalla tietojen luovuttamiseen liittyvistä tarkkarajaisuuden vaatimuksista. Rikosseuraamuslaitoksen rekistereissä olevia tietoja voidaan säädettyjen edellytysten täyttyessä luovuttaa poliisille, Maahanmuuttovirastolle ja vastaanottokeskukselle, Oikeusrekisterikeskukselle, ulosottoviranomaiselle, haastemiehelle, syyttäjälle, tuomioistuimelle, Tullille, rajavartiolaitokselle, sotilasviranomaisille ja Kansaneläkelaitokselle. Esityksessä ehdotetaan myös säädettäväksi edellytyksistä, joilla Rikosseuraamuslaitos voi salassapitosäännösten estämättä saada tietoa muilta viranomaisilta laissa säädetyn tehtävänsä suorittamiseen. Perustuslakivaliokunta katsoo (PeVL 70/2014 vp), että ehdotetut valtuudet tietojen luovuttamisesta tai Rikosseuraamuslaitoksen oikeudesta saada tietoja muilta viranomaisilta ovat rajattuja ja yksilöityjä. Ehdotukset vastaavat tältä osin vaatimusta siitä, että oikeus salassa pidettävien tietojen saamiseen ja antamiseen on sidoksissa yksilöidysti niihin tilanteisiin, joissa tietojen saaminen tai antaminen voi välttämättömistä syistä olla perusteltua, ja ne on rajattava niihin henkilöihin, joille tiedot ovat näistä syistä välttämättömiä (ks. PeVL 60/2010 vp). Näin ollen lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lakivaliokunta pitää ehdotettuja säännöksiä tietorekistereistä ja viranomaisten välisestä tietojen luovuttamisesta harkittuina ja tarkkarajaisina. Säännökset huomioivat Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien käytönnön tarpeet ja samalla vankien sekä Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettujen yksityiselämän ja henkilötietojen suojan oikeudet. Myös tietosuojavaltuutettu on valiokunnan asiantuntijakuulemisessa katsonut esityksen olevan tarpeellinen ja yhdenmukainen henkilötietojen suojasta annettujen säännösten ja niiden taustalla olevien normien kanssa.

Esityksen pääsääntönä on, että viranomaisten välillä tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisesti. Tämä periaate ei kuitenkaan koske turvallisuustietorekisterin, tapaamisrekisterin tai Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisterin tietoja. Tämä siitä syystä, että kyseisten rekisterien tiedot koskevat joko ulkopuolisia henkilöitä tai ovat erityisen arkaluonteisia ja tietojen käsittelyyn oikeutettuja on hyvin rajoitettu joukko Rikosseuraamuslaitoksen sisällä. Valiokunta tähdentää, että eri rekistereillä ja niiden sisältämien tietojen vaihtamisella viranomaisten kesken on vaikutusta niin viranomaisten lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen, turvallisuuteen kuin rangaistusaikana tehtävien rikosten ehkäisemiseenkin. Viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehokkaalla toteuttamisella on merkitystä, ja siksi valiokunta pitää tärkeänä, että viranomaisten välisten tietojen luovuttamisen tarpeita ja keinoja tarkastellaan samassa yhteydessä, kun poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen uudet tietojärjestelmät otetaan käyttöön.

Rekisteröidyn oikeudet

Yksityisyyden suojan vaatimukset ovat viime vuosina lisääntyneet. Myös kansainväliset velvoitteet sisältävät yhä tarkempia tietosuojan vaatimuksia. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäviksi säännöksiä rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja suojaamiseen sekä tarkennuksia säännönmukaisiin tietojen tarkistamisiin. Sääntelyä on oikeusministeriön mukaan edelleen tarkoitus täsmentää, kun Rikosseuraamuslaitoksen uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön lähivuosina. Esityksen 4 luku sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista. Säännöksissä säädettäisiin henkilötietolain tiedonantovelvollisuudesta poikkeamisesta, jos se olisi välttämätöntä Rikosseuraamuslaitoksen yksikön järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi. Lisäksi säädettäisiin henkilötietolakia laajemmasta tarkastusoikeuden rajoittamisesta, jos tarkastusoikeuden toteuttamisesta voi todennäköisin syin seurata vakava uhka Rikosseuraamuslaitoksen yksikön järjestykselle ja turvallisuudelle tai sen henkilöstön tai muun henkilön turvallisuudelle. Rekisteröidyn tarkastusoikeuden rajoittamisesta huolimatta tietosuojavaltuutettu voi pyynnöstä tarkastaa rekisteröityä koskevien tietojen lainmukaisuuden.

Tarkastusoikeuden rajoitukset ovat ajankohtainen aihe Rikosseuraamuslaitoksessa. Pohdintaa ovat herättäneet niin lokitietojen tarkastusoikeus kuin myös tulosteiden luovuttaminen rekisteröidyille. Turvallisuusuhkaa ovat kokeneet vangit sekä henkilökunta. Henkilötietolain mukaan tarkastusoikeus koskee vain rekisteröityä hänen omien tietojensa osalta eikä tarkastusoikeus ulotu esimerkiksi lokitietoihin, koska niissä ovat rekisteröityinä muut ihmiset. Tarkastusoikeutta voidaan rajoittaa henkilötietolain 27 §:n mukaisin perustein tai hallituksen esityksessä nyt ehdotetun 31 §:n mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan (KHO 2014:69) todennut, että loki on viranomaisen asiakirja, johon sovelletaan julkisuuslain säännöksiä, mutta samalla se voi olla julkisuuslain mukaisesti salassa pidettävä asiakirja. Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös säännöstä tarkastusoikeuden toteuttamisesta. Säännöksellä pyritään selkeyttämään käytännön toimintaa muun muassa siten, että rekisterinpitäjällä olisi mahdollisuus olla antamatta tarkastettavista tiedoista tulostetta tai muuta kirjallista dokumenttia, kun rekisteröidyllä on muulla tavoin mahdollisuus tarkastaa ne tiedot, joihin hänellä on oikeus. Valiokunta pitää ehdotettuja säännöksiä perusteltuina ja korostaa Rikosseuraamuslaitoksen henkilökunnan ohjeistuksen ja koulutuksen merkitystä, jotta säännösten tulkinnasta ei olisi epäselvyyttä ja rekisteröidyn oikeudet voidaan turvata lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettujen säännösten toimeenpano edellyttää myös riittäviä henkilöresursseja, joista Rikosseuraamuslaitoksen tulee huolehtia.

Yksityiskohtaiset perustelut

1. Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa

2 luku. Rikosseuraamuslaitoksen henkilörekisterit
6 §. Yhdyskuntaseuraamusrekisteri. 7 §. Valvonta- ja toimintarekisteri.

Valiokunta pitää perusteltuna, että sosiaalityön asiakasrekisteriä koskeviin säännöksiin lisättäisiin viittaus myös muihin tarpeellisiin sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin. Valiokunta ehdottaa siten, että 6 §:n 3 momenttiin ja 7 §:n 3 momenttiin lisättäisiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) lisäksi viittaus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettuun lakiin (159/2007) sekä hallituksen esityksessä (HE 345/2014 vp; EV 306/2014 vp) esitettyyn sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annettavaan lakiin.

8 §. Turvallisuustietorekisteri.

Turvallisuustietorekisterin tiedot olisivat poikkeuksellisia tapahtumia koskevia, eivät sellaisia tietoja, jotka rekisteröidään valvonta- ja toimintarekisteriin. Tavanomaiset tiedot olisivat aina valvonta- ja toimintarekisterissä ja siellä lähtökohtaisesti rekisteröidyn tarkastettavissa. Valiokunta ehdottaa, että muuta henkilöä koskevan tiedon rekisteröinnin peruste nostettaisiin korkeammalle tasolle eli välttämättömiin tietoihin ja pykälän 3 momenttia täydennetään tältä osin. Selkeyttääkseen pykälän tulkintaa valiokunta ehdottaa myös 4 momenttia muutettavaksi siten, että turvallisuustietorekisterin luotettavuutta koskeva säännös vastaisi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 12 §:n 2 momentin muotoilua.

10 §. Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteri.

Valiokunta pitää perusteltuna, että sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toteutettavat potilas- ja asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevat säännökset otetaan huomioon myös Rikosseuraamuslaitoksen potilas- ja sosiaalityön asiakasrekistereissä. Valiokunta ehdottaa tältä osin viittauksen ottamista pykälään.

3 luku. Tietojen käsittelyn periaatteet
12 §. Arkaluonteisten tietojen käsittely.

Säännöksen selkeyttämiseksi valiokunta ehdottaa pykälän 1 momentin jakamista kolmeen erilliseen momenttiin, jolloin esitykseen lisättäisiin uusi 2 ja 3 momentti. Näin voitaisiin selkeästi eriyttää rajaukset potilasrekisteriin talletettavista tiedoista ja toisaalta sosiaalityön asiakasrekisteriin talletettavista tiedoista. Rikollista tekoa, rangaistusta ja muuta rikoksen seuraamusta koskevat tiedot ovat henkilötietolain 11 §:ssä säädetyn käsittelykiellon piiriin kuuluvia arkaluonteisia tietoja. Tällaisten tietojen käsittelyn salliminen koskee yksityiselämään kuuluvan henkilötietojen suojan ydintä (PeVL 37/2013 vp) ja edellyttää yleensä, että ne ovat välttämättömiä viranomaisen tehtävien hoitamiseksi. Valiokunta katsoo, että Rikosseuraamuslaitoksen mahdollisuus kerätä ja tallettaa arkaluonteisia tietoja edellyttäisi välttämättömyyttä tarpeellisuuden sijasta. Tältä osin ehdotetaan muutosta pykälän 2 momenttiin, josta tulisi pykälän uusi 4 momentti.

13 §. Tietojen käsittelyyn oikeutetut.

Pykälässä määritellään ne virkamiehet, jotka ovat oikeutettuja käsittelemään arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa. Säännöksessä olisi perusteltua viitata lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaissa edellytettyyn käytönvalvontaan, joka koskee kaikkia sähköisesti tallennettuja potilas- ja asiakastietoja. Valiokunta ehdottaa, että pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jossa viitattaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) edellyttämään käytönvalvontaan.

14 §. Tietojen luovuttaminen poliisille, Maahanmuuttovirastolle ja vastaanottokeskukselle.

Maahantulokieltoon määrääminen liittyy usein maasta poistamisasiaan ja kiellon peruuttaminen oleskelulupa-asiaan, mutta joissakin tilanteissa ne voivat esiintyä myös itsenäisinä asioina. Valiokunta ehdottaa tarkistettavaksi pykälän 2 momenttia siten, että säännös kattaisi myös maahantulokieltoon määräämisen sekä maahantulokiellon peruuttamista koskevan asian.

27 §. Tietojen luovuttaminen Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteristä.

Terveydenhuoltotietojen salassapidettävyyden vuoksi tietojen luovuttamisen pääsääntönä on rekisteröidyn kirjallinen suostumus luovuttamiseen. Tämän vuoksi pykälässä on rajattu tarkasti ne potilasta koskevat tiedot, jotka saadaan poikkeuksellisesti luovuttaa ilman kirjallista suostumusta. Tällaisia ovat tiedot, jotka voisivat olla välttämättömiä vangin hengen, terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka muiden henkilöiden hengen, terveyden tai turvallisuuden vaarantumisen estämiseksi. Valiokunnan mielestä pykälässä on otettu asianmukaisesti huomioon vankien ja muiden Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettujen yksityisyyden suoja ja toisaalta poikkeuksellisissa olosuhteissa välttämätön tiedonsaannin tarve henkilöiden itsensä sekä muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Käytännössä tällaisia välttämättömiä, ilman suostumusta luovutettavia tietoja voisi olla muitakin kuin väkivalta-, itsemurha- tai tartuntariskiä koskevat tiedot. Tästä syystä valiokunta ehdottaa täydennettäväksi 1 momentin 1 kohtaa siten, että myös tieto sairauskohtauksen riskistä kuuluisi luovutettavien tietojen joukkoon.

Pykälän 2 momentissa rajataan Rikosseuraamuslaitoksen muulle kuin terveydenhuollon ammattihenkilöstöön kuuluvalle annettavat tiedot sellaisiin, joista ei ilmene sairauden laatu tai terveydentilan tai hoidon yksityiskohta. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota tiedonsaannin turvaamiseen rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksesta antamassaan mietinnössä (LaVM 35/2010 vp). Käytännössä esimerkiksi lääkärin antamat yleispiirteiset tiedot rekisteröidyn tilanteesta voitaisiin merkitä valvonta- ja toimintarekisteriin. Useimmiten kyse voisi olla kuljetus- tai valvontatehtävissä toimivalle henkilölle annettavista ohjeista, jotka liittyvät esimerkiksi henkilön tarttuvaan tautiin tai itsetuhoisuuteen. Valiokunta pitää 2 momenttia perusteltuna.

28 §. Oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta ja tiedonantovelvollisilta.

Vangin tapaamisten jouhevaa järjestämistä läheisten kanssa edesauttaisi se, että Rikosseuraamuslaitos saisi tarvittavat tiedot väestötietojärjestelmästä vangin lähiomaisista tai muista läheisistä. Valiokunta ehdottaa, että pykälän 1 momentin 2 kohtaan lisättäisiin Rikosseuraamuslaitokselle mahdollisuus saada väestötietojärjestelmästä tieto vangin tai Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun sukulaissuhteesta ja asumisesta toisen henkilön kanssa. Rikosseuraamuslaitokselle voisi olla hyödyllistä käyttää poliisin henkilörekisteritietoja esimerkiksi silloin, kun ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun osalta harkitaan avolaitokseen sijoittamista. Valiokunta ehdottaa lisättäväksi 1 momentin 3 kohtaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut. Lisäksi 1 momentin 6 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi kielellinen tarkennus. Samoin pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen muutos.

5 luku. Tietoturvallisuus ja tietojen säilyttäminen
34 §. Tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä.

Sosiaalihuollon asiakastietojen säilyttämistä ja hävittämistä koskevien erityissäännösten soveltamiseksi on syytä lisätä pykälään viittaus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettun lakiin (159/2007) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista hyväksyttyyn lakiin (HE 345/2014 vp; EV 306/2014 vp). Valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uusi 4 momentti.

36 §. Tietojen pysyvä säilyttäminen.

Sosiaalihuollon asiakastietojen säilyttämistä ja hävittämistä koskevien erityissäännösten soveltamiseksi on syytä lisätä pykälään viittaus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettun lakiin (159/2007) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista hyväksyttyyn lakiin (HE 345/2014 vp; EV 306/2014 vp). Valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi uusi 3 momentti.

2. Laki vankeuslain muuttamisesta

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisen yhteydessä (HE 45/2014 vp; EV 255/2014 vp) muutettiin vankeuslain 13 lukua siten, että luvun pykäläjärjestys muuttui. Luvun muuttamisen yhteydessä ei kuitenkaan muutettu vankeuslaissa olevia viittaussäännöksiä numeroltaan muuttuneisiin pykäliin. Valiokunta ehdottaa viittaussäännösten muuttamista vankeuslain 4 luvun 4 §:n 2 momentissa, 12 luvun 3 §:n 2 momentissa sekä 17 luvun 1 §:n 3 momentissa, 3 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa. Tästä syystä myös lakiehdotuksen nimikettä ja johtolausetta on tarkistettava.

3. Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta

Vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisen yhteydessä (HE 45/2014 vp; EV 255/2014 vp) muutettiin tutkintavankeuslain 9 lukua siten, että luvun pykäläjärjestys muuttui. Luvun muuttamisen yhteydessä ei kuitenkaan muutettu tutkintavankeuslaissa olevia viittaussäännöksiä numeroltaan muuttuneisiin pykäliin. Valiokunta ehdottaa viittaussäännösten muuttamista tutkintavankeuslain 2 luvun 3 §:n 2 momentissa, 8 luvun 3 §:n 2 momentissa sekä 12 luvun 1 §:n 3 momentissa, 3 §:n 2 momentissa ja 5 §:n 1 momentissa. Tästä syystä myös lakiehdotuksen nimikettä ja johtolausetta on tarkistettava.

5. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 §:n muuttamisesta

Poliisin ja Rikosseuraamuslaitoksen tietojenvaihdon parantamiseksi valiokunta pitää perusteltuna laajentaa rekisteröitävien henkilökuulutustietojen alaa koskemaan kaikkia yhdyskuntaseuraamuksia. Nykyisin säännös koskee yhdyskuntaseuraamuksista vain valvontarangaistusta. Tästä syystä valiokunta ehdottaa lisättäväksi uusi 2 pykälä, jolla muutetaan voimassa olevan lain säännöksiä. Lisäyksen vuoksi muutetaan myös lakiehdotuksen nimikettä ja johtolausetta.

19 §. Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille.

Rikosseuraamuslaitoksen mahdollisuutta hyödyntää poliisin henkilörekisteritietoja on tarpeen laajentaa vastaavalla tavalla kuin 1. lakiehdotuksen 28 §:ssä. Tästä syystä valiokunta ehdottaa lisättäväksi 1 momentin 12 kohdan luetteloon ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi tekninen muutos pykälän 4 momenttiin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa,

että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja

että 1.—3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.

Laki

henkilötietojen käsittelystä rikosseuraamuslaitoksessa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 ja 2 §

(Kuten HE)

2 luku

Rikosseuraamuslaitoksen henkilörekisterit

3—5 §

(Kuten HE)

6 §

Yhdyskuntaseuraamusrekisteri

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Yhdyskuntaseuraamusrekisteriin sisältyy sosiaalityön asiakasrekisteri, joka sisältää 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin liittyviä tietoja rikoksesta epäillyn tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan sosiaalihuollon tarpeesta, hänen saamistaan sosiaalihuollon palveluista ja tukitoimista sekä muista sosiaalihuollon etuuksista. Sosiaalityön asiakasrekisteriin sisältyviin tietoihin liittyvästä salassapitovelvollisuudesta ja muusta tietojen käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetussa laissa (   /   ).

(4 mom. kuten HE)

7 §

Valvonta- ja toimintarekisteri

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Valvonta- ja toimintarekisteriin sisältyy sosiaalityön asiakasrekisteri, joka sisältää tietoja vangin tai Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun sosiaalihuollon tarpeesta, hänen saamistaan sosiaalihuollon palveluista ja tukitoimista sekä muista sosiaalihuollon etuuksista. Edellä tarkoitettuun sosiaalityön asiakasrekisteriin sisältyviin tietoihin liittyvästä salassapitovelvollisuudesta ja muusta tietojen käsittelystä säädetään sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetussa laissa.

(4 mom. kuten HE)

8 §

Turvallisuustietorekisteri

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Rekisteri voi sisältää tietoja myös muista poikkeuksellisista turvallisuutta vaarantavista tapahtumista vankilassa sekä tällaisiin tapahtumiin liittyvistä henkilöistä. Muuta henkilöä kuin vankia tai Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettua koskeva rekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämätön tieto voidaan tallettaa rekisteriin, jos henkilön voidaan perustellusti epäillä syyllistyvän rikokseen tai vaarantavan vankilan turvallisuutta.

Tietoja talletettaessa niihin on liitettävä arvio tietojen antajan luotettavuudesta ja tietojen oikeellisuudesta, jos se on mahdollista.

9 §

(Kuten HE)

10 §

Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteri

Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteriin talletetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:ssä tarkoitetut potilasasiakirjat. Potilasasiakirjoihin talletettavista tiedoista ja niiden säilytysajoista säädetään mainitussa pykälässä. Potilasasiakirjoihin sisältyvien tietojen salassapidosta säädetään mainitun lain 13 §:ssä. Potilasasiakirjojen käsittelystä säädetään lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa.

3 luku

Tietojen käsittelyn periaatteet

11 §

(Kuten HE)

12 §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Tässä laissa tarkoitettuihin henkilörekistereihin saa kerätä ja tallettaa Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikoksesta epäillyn, tuomitun, vangin, Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta.

Edellä 10 §:ssä tarkoitettuun potilasrekisteriin saa kerätä ja tallettaa Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikoksesta epäillyn, tuomitun, vangin, Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia. (Uusi 2 mom.)

Edellä 6 §:n 3 momentissa ja 7 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin sosiaalityön asiakasrekistereihin saa kerätä ja tallettaa Rikosseuraamuslaitoksen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä henkilötietoja, jotka on tarkoitettu kuvaamaan rikoksesta epäillyn, tuomitun, vangin, Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavan sosiaalihuollon tarvetta taikka hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia tai muita sosiaalihuollon etuuksia. (Uusi 3 mom.)

Yksittäistapauksessa rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella voidaan kerätä ja tallettaa muitakin kuin 1—3 momentissa tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja, jos ne ovat rekisterin käyttötarkoituksen kannalta välttämättömiä. (4 mom. kuten HE:n 2 mom.)

13 §

Tietojen käsittelyyn oikeutetut

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 2 momentin 1 ja 3 kohdassa noudatetaan lisäksi, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa säädetään käytön valvonnasta. (Uusi 3 mom.)

14 §

Tietojen luovuttaminen poliisille, Maahanmuuttovirastolle ja vastaanottokeskukselle

(1 mom. kuten HE)

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja muualla laissa säädetään, Rikosseuraamuslaitos voi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa poliisille ja Maahanmuuttovirastolle rikoksesta epäiltyä, tuomittua, vankia, Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettua ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa koskevat seuraavat tiedot, jos tiedot ovat tarpeen maassa oleskelua, kansainvälistä suojelua, maasta poistamista, (poist.) kansalaisuutta, maahantulokieltoon määräämistä tai maahantulokiellon peruuttamista koskevan asian käsittelemiseksi:

(1—3 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

15— 26 §

(Kuten HE)

27 §

Tietojen luovuttaminen Rikosseuraamuslaitoksen potilasrekisteristä

Sen lisäksi, mitä potilastietojen luovuttamisesta ilman potilaan kirjallista suostumusta säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n 3 momentissa tai muussa laissa, saa vankien ja Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettujen terveydenhuollosta vastaava lääkäri, tai hänen ohjeidensa mukaan muu terveydenhuollon ammattihenkilö, luovuttaa potilasrekisteriin talletettuja tietoja seuraavasti:

1) arviointikeskuksen tai vankilan johtajalle taikka hänen määräämälleen Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalle virkamiehelle sellaiset vangin tai Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otetun väkivalta-, itsemurha- tai tartuntatautiriskiä taikka muita vastaavia sairaudesta johtuvia riskejä koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä kyseisen henkilön hengen, terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi taikka muiden henkilöiden hengen, terveyden tai turvallisuuden vaarantumisen estämiseksi;

(2 ja 3 kohta kuten HE)

(2 ja 3 mom. kuten HE)

28 §

Oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta ja tiedonantovelvollisilta

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta viranomaiselta rikoksesta epäiltyä, tuomittua, vankia, Rikosseuraamuslaitoksen yksikköön otettua ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavaa koskevat tiedot, jotka ovat tarpeen rangaistuksen täytäntöönpanoa tai tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevan tehtävän taikka muun Rikosseuraamuslaitokselle kuuluvan tehtävän hoitamista varten, seuraavasti:

(1 kohta kuten HE)

2) väestötietojärjestelmästä tieto henkilön nimestä, henkilötunnuksesta, kansalaisuudesta, kotikunnasta, osoitteesta, sukulaisuussuhteista, yhdessä toisen henkilön kanssa asumisesta, kuolemasta, edunvalvonnasta sekä hänen alaikäisistä lapsistaan ja heidän huollostaan, asumisestaan ja tapaamisoikeudestaan;

3) poliisin henkilörekistereistä tieto yhdyskuntaseuraamuksen tuomitsemisen edellytyksistä tuomioistuimelle annettavaa lausuntoa, yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoa, tuomittuja koskevien etsintäkuulutusten ja lähestymiskieltojen seuraamista, ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen, tutkintavankien ja vankien sijoittamista sekä kansainvälistä täytäntöönpanon siirtoa, tutkintavankeusaikaisen tai vankeusaikaisen rikollisuuden estämistä sekä seuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvien lupa-asioiden käsittelyä ja lupaehtojen noudattamisen valvontaa varten;

(4 ja 5 kohta kuten HE)

6) poliisilta, rajavartiolaitokselta ja Maahanmuuttovirastolta tieto Rikosseuraamuslaitoksen yksikössä olevan tai olleen ulkomaalaisrekisterissä olevan ulkomaalaisen maassa oleskelua ja maasta poistamista koskevasta asiasta, maasta poistamista koskevan päätöksen toimeenpanosta sekä maahantulokiellosta ja sen pituudesta;

(7 kohta kuten HE)

Rikosseuraamuslaitoksella on salassapitosäännösten estämättä tietopyynnön yksilöityään ja perusteltuaan oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisilta sekä muilta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta tiedonantovelvollisilta:

1) rikoksesta epäillyn käyttämistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä työkokemuksesta, toimintakyvystä, päihdeongelmasta tai muista yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanon toimintapaikkaan sijoittamiseen liittyvistä seikoista tuomioistuimelle annettavan lausunnon laatimiseksi ja seuraamuksen täytäntöönpanon suunnittelemiseksi;

(2 ja 3 kohta kuten HE)

(3 mom. kuten HE)

29 §

(Kuten HE)

4 luku

Rekisteröidyn oikeudet

30—33 §

(Kuten HE)

5 luku

Tietoturvallisuus ja tietojen säilyttäminen

34 §

Tietojen tarkistaminen ja poistaminen rekisteristä

(1—3 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdan rekisterin sisältämän sosiaalityön asiakasrekisterin tietojen tarkistamiseen ja poistamiseen rekisteristä sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain säännöksiä. (Uusi 4 mom.)

(5 ja 6 mom. kuten HE:n 4 ja 5 mom.)

35 §

(Kuten HE)

36 §

Tietojen pysyvä säilyttäminen

(1 ja 2 mom. kuten HE)

Edellä 1 momentissa tarkoitetun yhdyskuntaseuraamusrekisterin sekä valvonta- ja toimintarekisterin sisältämän sosiaalityön asiakasrekisterin tietojen pysyvään säilyttämiseen sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain säännöksiä. (Uusi 3 mom.)

6 luku

Erinäiset säännökset

37 ja 38 §

(Kuten HE)

_______________

2.

Laki

vankeuslain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan vankeuslain (767/2005) 4 luvun 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 2 momentti, 12 luvun 3 §:n 2 momentti sekä 17 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 luku

Saapuminen ja sijoittaminen vankilaan

2 §

(Kuten HE)

4 § (Uusi)

Säännöksistä ja vankilan oloista tiedottaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkomaiselle vangille on tiedotettava 13 luvun 15 §:n mukaisesta mahdollisuudesta olla yhteydessä kotimaansa edustustoon. Ulkomaiselle vangille on mahdollisuuksien mukaan annettava myös tulkitsemisapua. Viittomakieltä käyttävälle tai vammaisuuden vuoksi tulkitsemisapua tarvitsevalle vangille on annettava tarpeellista tulkitsemis- ja käännösapua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

3 § (Uusi)

Kirjeenvaihto valvontaviranomaisten kanssa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkomaisen vangin yhteydenpidosta diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedustustoon säädetään 13 luvun 15 §:ssä.

17 luku

Muun henkilön tarkastaminen

1 § (Uusi)

Pääsy vankilaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääsy vankilaan voidaan evätä tai oleskelu vankilan alueella kieltää siltä, joka ei noudata hänelle 2 momentin nojalla annettua määräystä tai asetettua ehtoa taikka joka kieltäytyy 2 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuksesta. Vankilaan ei saa myöskään päästää ketään, joka päihtymyksen, uhkaavan käytöksen tai muun vastaavan syyn vuoksi saattaa vaarantaa vankilan järjestystä tai turvallisuutta. Tapaajan pääsyn epäämisestä noudatetaan lisäksi, mitä 13 luvun 9 §:ssä säädetään.

3 § (Uusi)

Tapaajan henkilöntarkastus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos tapaaja kieltäytyy henkilöntarkastuksesta, noudatetaan, mitä 13 luvun 9 §:ssä säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 § (Uusi)

Vankilan alueelta poistaminen

Se, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta taikka ei noudata hänelle 1 §:n 3 momentin tai 13 luvun 9 §:n nojalla annettua kehotusta poistua vankilasta, voidaan poistaa vankilasta tai sen alueelta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

3.

Laki

tutkintavankeuslain (poist.) muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tutkintavankeuslain (768/2005) 2 luvun 2 §:n 3 momentti ja 3 §:n 2 momentti, 8 luvun 3 §:n 2 momentti sekä 12 luvun 1 §:n 3 momentti, 3 §:n 2 momentti ja 5 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 luku

Saapuminen vankilaan

2 §

(Kuten HE)

3 § (Uusi)

Säännöksistä ja vankilan oloista tiedottaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkomaiselle tutkintavangille on tiedotettava 9 luvun 12 §:n mukaisesta mahdollisuudesta olla yhteydessä kotimaansa edustustoon. Ulkomaiselle tutkintavangille on mahdollisuuksien mukaan annettava tulkitsemisapua. Viittomakieltä käyttävälle tai vammaisuuden vuoksi tulkitsemisapua tarvitsevalle vangille on annettava tarpeellista tulkitsemis- ja käännösapua.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 luku

Kirjeenvaihto ja puhelut

3 § (Uusi)

Kirjeenvaihto valvontaviranomaisten kanssa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ulkomaisen tutkintavangin yhteydenpidosta diplomaattiseen edustustoon tai konsuliedustustoon säädetään 9 luvun 12 §:ssä.

12 luku

Muun henkilön tarkastaminen

1 § (Uusi)

Pääsy vankilaan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pääsy vankilaan voidaan evätä tai oleskelu vankilan alueella kieltää siltä, joka ei noudata hänelle 2 momentin nojalla annettua määräystä tai asetettua ehtoa taikka joka kieltäytyy 2 §:ssä tarkoitetusta turvatarkastuksesta. Vankilaan ei saa myöskään päästää ketään, joka päihtymyksen, uhkaavan käytöksen tai muun vastaavan syyn vuoksi saattaa vaarantaa vankilan järjestystä tai turvallisuutta. Tapaajan pääsyn epäämisestä noudatetaan lisäksi, mitä 9 luvun 7 §:ssä säädetään.

3 § (Uusi)

Tapaajan henkilöntarkastus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos tapaaja kieltäytyy henkilöntarkastuksesta, noudatetaan, mitä 9 luvun 7 §:ssä säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 § (Uusi)

Vankilan alueelta poistaminen

Se, joka kieltäytyy turvatarkastuksesta taikka ei noudata hänelle 1 §:n 3 momentin tai 9 luvun 7 §:n nojalla annettua kehotusta poistua vankilasta, voidaan poistaa vankilasta tai sen alueelta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

5.

Laki

henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 2, 13 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 2 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 1 momentin 2 kohta ja 19 §:n 1 momentin 12 kohta ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1181/2013, seuraavasti:

2 § (Uusi)

Poliisiasiain tietojärjestelmä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) henkilöiden tavoittamiseksi, valvomiseksi, tarkkailemiseksi ja suojaamiseksi etsintäkuulutetuista, liiketoiminta-, tapaamis-, lähestymis-, matkustus-, eläintenpito- tai metsästyskieltoon määrätyistä, kansalliseen maahantulokieltoon määrätyistä, valvottua koevapautta tai yhdyskuntaseuraamusta suorittavista, ehdonalaisessa vapaudessa olevista, lähestymiskiellolla suojattavista taikka tarkkailtavista henkilöistä valokuva, sormenjäljet, muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit sekä tieto siitä, onko kuulutettava henkilö aseistettu, väkivaltainen tai karannut, ilmoituksen tunnistetiedot, toimenpiteen syy, pyydetyt toimenpiteet, kuuluttava viranomainen, kuulutuksen vanhentumisajankohta, henkilön vaarallisuus ja muut kuulutusten valvonnassa tarvittavat tiedot sekä tiedot henkilöllisyyttä väärinkäyttäneen ja henkilöllisyyden väärinkäytön kohteeksi joutuneen henkilön oikeasta henkilöllisyydestä (henkilökuulutustiedot);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 §

(Kuten HE)

19 §

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille

Poliisi saa luovuttaa henkilörekistereistään salassapitosäännösten estämättä teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tietoja, jotka ovat tarpeen, seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) tuomioistuimille ja Oikeusrekisterikeskukselle etsintäkuulutusten seuraamista varten, Rikosseuraamuslaitokselle henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetussa laissa tarkoitettua yhdyskuntaseuraamuksen tuomitsemisen edellytyksistä tuomioistuimelle annettavaa lausuntoa, yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanoa, tuomittuja koskevien etsintäkuulutusten ja lähestymiskieltopäätösten seuraamista, ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen, tutkintavankien ja vankien sijoittamista, tutkintavankeusaikaisen tai vankeusaikaisen rikollisuuden estämistä, seuraamuksen täytäntöönpanoon liittyvien lupa-asioiden käsittelyä ja lupaehtojen noudattamisen valvontaa varten sekä oikeushallintoviranomaisille ja sotilasviranomaiselle näiden omien etsintäkuulutusten seuraamista varten;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentin 4, 7 ja 12 kohdassa mainitusta huolimatta 2 §:n 3 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja havaintotietoja, 4 §:ssä tarkoitetun epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja tai 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tilapäisen rekisterin tietoja ei saa käyttää 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien suorittamiseksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Anne Holmlund /kok
 • vpj. Stefan Wallin /r
 • jäs. James Hirvisaari /m11
 • Mikael Jungner /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Jaana Pelkonen /kok
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kristiina Salonen /sd
 • Jani Toivola /vihr
 • Kari Tolvanen /kok
 • Ari Torniainen /kesk
 • Kaj Turunen /ps
 • Peter Östman /kd
 • vjäs. Mika Kari /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kirsi Pimiä