LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN LAUSUNTO 26/2013 vp

LiVL 26/2013 vp - K 13/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen vuosikertomus 2012

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt hallituksen vuosikertomuksen vuodelta 2012 (K 13/2013 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Elina Normo ja yli-insinööri Maria Rautavirta, liikenne- ja viestintäministeriö

johtaja Johanna Juusela, Viestintävirasto

pääjohtaja Antti Vehviläinen ja talousjohtaja Kristiina Tikkala, Liikennevirasto

kehityspäällikkö Jarmo Koskela, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Liikenne- ja viestintävaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt toimialaansa kuuluvia, sen omasta ehdotuksesta hyväksyttyjä kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia.

Eduskunnan lausumat

Liikenne- ja viestintävaliokunta katsoo, että seuraava eduskunnan lausuman johdosta suoritettu, kertomuksessa selostettu toimenpide on riittävä tai lausuma on muutoin käynyt tarpeettomaksi:

Liikenne- ja viestintävaliokunta ei pidä seuraavia hallituksen kertomuksessa selostettuja toimenpiteitä riittävinä vaan katsoo, että alla olevat valiokunnan aloitteesta hyväksytyt eduskunnan lausumat ovat edelleen tarpeellisia ja ne tulee säilyttää hallituksen kertomuksessa:

Lausunto

Lausuntonaan liikenne- ja viestintävaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kalle Jokinen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Markku Eestilä /kok
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • vjäs. Heikki Autto /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj Laine

​​​​