LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2006 vp

LiVM 1/2006 vp - HE 151/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta (HE 151/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö

johtaja Jorma Koivunmaa, Viestintävirasto

lakimies Katri Väänänen, Kuluttajavirasto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • oikeusministeriö
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Länstyrelsen på Åland.

HALLITUKSEN ESITYS

Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen asteen verkkotunnukseen. Uuden ax-tunnuksen rekisteröintipolitiikassa noudatetaan samoja periaatteita kuin fi-verkkotunnushallinnossa. Verkkotunnusrekisterin ylläpidosta ja verkkotunnusten myöntämisestä huolehtii Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​