LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2011 vp

LiVM 10/2011 vp - HE 83/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 18 päivänä lokakuuta 2011 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laivavarustelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 83/2011 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anna Sotaniemi, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava asiantuntija Pertti Haatainen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi

johtaja Leena Tikkanen, Mittatekniikan keskus

erityisasiantuntija Niklas Rönnberg, Suomen Varustamot ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Suomen Laivanpäällystöliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laivavarustelaki. Ehdotettua lakia sovellettaisiin sellaisiin laivavarusteisiin, joiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta on sovittu kansainvälisesti. Lain säännökset laivavarusteisiin kohdistuvista vaatimuksista ja Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksista vastaisivat nykyisen laivavarusteista annetun asetuksen säännöksiä. Laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin ilmoitetun laitoksen nimeämisestä, toiminnasta ja nimeämisen peruuttamisesta sekä Liikenteen turvallisuusviraston harjoittamasta markkinavalvonnasta. Lisäksi laissa olisi säännökset muutoksenhausta valvontaviranomaisten päätöksiin sekä seuraamuksista.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettaviksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annettua lakia, radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia sekä merilain muuttamisesta annettua lakia. Nämä muutokset ovat pääasiassa teknisiä.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Ehdotettua laivavarustelakia sovelletaan sellaisiin laivavarusteisiin, joiden vaatimustenmukaisuuden vastaamisesta on sovittu laissa mainituissa kansainvälisissä yleissopimuksissa. Esityksen laivavarusteita koskevat vaatimukset ja Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltuuksia koskevat säännökset vastaavat sisällöllisesti nykyistä asetustasoista sääntelyä. Sääntely ehdotetaan nostettavaksi lain tasolle perustuslain vaatimuksia vastaavalla tavalla siten, että oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista ja viranomaisten toimivaltuuksista säädetään lain tasolla.

Nykyistä tarkemmin ehdotetaan säädettäväksi ilmoitetun laitoksen nimeämisestä, laitoksen toiminnasta ja nimeämisen peruuttamisesta sekä Liikenteen turvallisuusviraston harjoittamasta valvonnasta. Esityksessä ehdotetaan myös muutoksenhakua ja seuraamuksia koskevia säännöksiä sekä eräitä muiden lakien teknisluonteisia muutoksia.

Valiokunta pitää esityksiä kannatettavina ja alusturvallisuutta edistävinä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin esitykseen eräitä muutoksia.

Yksityiskohtaiset perustelut

1 §. Soveltamisala.

  Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille, että esityksen 1 §:n 2 momentin johdantolausetta tulisi täsmentää siten, että säännös rajaisi lain soveltamisalan hallituksen esitystä selkeämmin vain kauppa-aluksiin. Tämä johtuu siitä, että kyseisessä momentissa viitattua COLREG-yleissopimusta (SopS 30/1977) sovelletaan tietyltä osin myös muihin aluksiin kuin kauppa-aluksiin. Valiokunta ehdottaa, että mainittua säännöstä muutetaan siten, että lakia sovelletaan vain sellaiseen suomalaiseen alukseen, jolle myönnetään turvallisuuskirjat. Näin muutettuna esitetyn lain soveltamisala rajautuu täsmällisemmin, koska turvallisuuskirjat myönnetään ainoastaan kauppa-aluksille.

31 §. Maksut.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että ehdotetun 31 §:n pykäläviittaukset eivät kaikilta osin kohdistu asianmukaisiin lainkohtiin. Valiokunta ehdottaa 31 §:n pykäläviittausten korjaamista ja ehdottaa lisäksi eräitä teknisiä sanamuotomuutoksia.

Asiantuntijakuulemisessa on myös tuotu esille, että liikenteen turvallisuusviraston olisi tarpeen voida määrätä 31 §:ssä tarkoitettu maksu myös niistä todistuksista, jotka virasto myöntää tarkastusten perusteella. Valiokunta ehdottaa, että kyseistä pykälää muutetaan siten, että maksu voidaan määrätä myös mainituista todistuksista.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että 2.—5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 ja 31 § muutettuina seuraavasti (Valiokunnan muutosehdotukset):

Valiokunnan muutosehdotukset
1 §

Soveltamisala

(1 mom. kuten HE)

Tätä lakia sovelletaan suomalaiseen alukseen, jolle myönnetään turvallisuuskirjat jonkin seuraavan kansainvälisen yleissopimuksen mukaisesti:

(1—4 kohta kuten HE)

31 §

Maksut

Liikenteen turvallisuusvirastomäärää valtion maksuperustelaissa (150/1992) tarkoitetun omakustannusarvon mukaisen maksun tämän lain 11 §:n 1—3 momentissa, 12 §:ssä, 13 §:n 3 momentissa ja 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista, valvontatoimenpiteistä ja todistuksista.

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok (osittain)
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula