LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 13/2012 vp

LiVM 13/2012 vp - HE 106/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 21 päivänä syyskuuta 2012 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta (HE 106/2012 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

viestintäneuvos Rainer Salonen, liikenne- ja viestintäministeriö

apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto

lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • DNA Oy
 • Digita Oy
 • Elisa Oyj
 • TDC Oy
 • TeliaSonera Oyj
 • Finnet-liitto ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia. Ehdotetulla lailla korotettaisiin viestintämarkkinamaksua vastaamaan viestintämarkkinoiden ja erityisesti yleispalvelun valvonnasta Viestintävirastolle aiheutuvia kustannuksia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalaissa säädetyn viestintämarkkinamaksun maksuyksikköä. Viestintämarkkinamaksua esitetään korotettavaksi noin 23 prosentilla siten, että nykyisin käytössä oleva 350 euron maksuyksikkö nostettaisiin 430 euroon. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. Valiokunta pitää maksun prosentuaalista korotusta kertaluonteisena varsin huomattavana.

Korotuksella viestintämarkkinamaksun maksukertymän arvioidaan esityksen perustelujen mukaan kasvavan vuositasolla noin 0,5 miljoonaa euroa, ja valtion tulot olisivat korotuksen jälkeen vuositasolla arviolta 3,4 miljoonaa euroa. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan suurten teleyritysten maksun korotus voisi tarkoittaa yli 100 000 euron lisäkustannusta vuositasolla, muiden toimijoiden osalta kyse olisi enintään muutamien tuhansien eurojen korotuksista.

Veronluonteisen viestintämarkkinamaksun tulee viestintämarkkinalain mukaan vastata niitä kustannuksia, jotka Viestintävirastolle aiheutuvat viestintämarkkinalaissa säädettyjen teleyrityksiä koskevien tehtävien hoitamisesta.

Perusteluina maksun korotukselle on esityksessä tuotu esille Viestintäviraston tehtävien lisääntyminen mm. yleispalvelun kattavuuden laajentumisen myötä sekä yleinen kustannustason nousu. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan ilman korotusta viestintämarkkinamaksun kustannusvastaavuus yhteiskustannukset huomioiden jäisi vain 70 prosenttiin. Esityksen mukaan maksun korotuksella varmistetaan Viestintäviraston työvoimaresurssien riittävyys. Viestintämarkkinalain edellyttämien yleispalvelutehtävien hoitamista varten tarvittaviin resursseihin voitaisiin lisätä neljä henkilötyövuotta.

Asiantuntijakuulemisessa valtaosa viestintämarkkinamaksun ja siihen ehdotetun korotuksen maksuvelvollisista eli teletoimintailmoituksen tehneistä teleyrityksistä on vastustanut ehdotettua maksun korotusta. Kuulemisissa on mm. esitetty epäilyjä siitä, onko maksulla katettavien kustannusten taso todella voinut nousta niin huomattavasti, ja tuotu mm. esille, että Viestintäviraston tulisi pyrkiä tehostamaan toimintojaan maksujen korotusten välttämiseksi. Asiantuntijakuulemisessa on myös tuotu mm. esille, että viestintämarkkinamaksua ei tulisi kerätä ainoastaan teleyrityksiltä.

Valiokunta pitää Viestintäviraston viestintämarkkinamaksun takaamalla rahoituksella hoidettavia tehtäviä erittäin tärkeinä sekä viestintämarkkinoiden toiminnan että palvelujen käyttäjien kannalta. Valiokunta pitää selvänä, että maksujen muutoksia koskevissa esityksissä on olennaista perustella maksujen korotusta koskevat tarpeet riittävän läpinäkyvästi ja yksityiskohtaisesti korotuksen yleisemmän hyväksynnän saavuttamiseksi. Valiokunta pitää myös tärkeänä, että rahoitettavien toimintojen kustannustehokkuudesta pidetään asianmukaisesti huolta. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esityksessä ehdotettua maksun korottamista hyväksyttävänä.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että parhaillaan valmisteilla olevan ja jo vuoden 2013 aikana eduskunnan käsiteltäväksi annettavan viestintälainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on mahdollista arvioida myös viestintämarkkinamaksun määräytymiseen ja kohdentumiseen liittyviä kysymyksiä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Arto Satonen /kok
 • vpj. Osmo Kokko /ps
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Ari Jalonen /ps
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Merja Kuusisto /sd
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Eila Tiainen /vas
 • Ari Torniainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps (osittain)
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula