LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2005 vp

LiVM 23/2005 vp - HE 149/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (HE 149/2005 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 43/2005 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylijohtaja Harri Cavén, hallitusneuvos Aila Salminen ja neuvotteleva virkamies Tuomo Suvanto, liikenne- ja viestintäministeriö

johtava lakimies Hannu Makkonen, meriturvallisuusjohtaja Paavo Wihuri, toimistopäällikkö Pertti Haatainen, merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen ja toimistoinsinööri Matti Saario, Merenkulkulaitos

tulliylitarkastaja Saija Taipale, Tullihallitus

operatiivinen johtaja Jari Talja, Alfons Håkans

liiketoimintajohtaja Svante Eriksson, John Nurminen Oy

johtaja Eero Hemming, Kemira GrowHow Oyj

toimitusjohtaja Jari Ahjoharju, Linda Line Express

johtaja Erkki Kotiranta, Neste Oil Oyj

logistiikkajohtaja Pekka Kangas, Rautaruukki Oyj

johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

toiminnanjohtaja Leif Wikström, Suomen Konepäällystöliitto

hallituksen puheenjohtaja Rolf Sandberg ja merikapteeni Tapani Voionmaa, Suomen Laivameklariliitto

varatoiminnanjohtaja Antti Palola, Suomen Laivanpäällystöliitto

liittosihteeri Pekka Teräväinen, Suomen Merimies-Unioni ry

toimitusjohtaja Matti Aura, Suomen Satamaliitto

toimitusjohtaja Hans Ahlström, Ahvenanmaan varustamoyhdistys

toimitusjohtaja Olof Widén, Rahtialusyhdistys

toimitusjohtaja Jouko Santala, Satamaoperaattorit

toimitusjohtaja Mika Nykänen, Suomen Varustamoyhdistys

HALLITUKSEN ESITYS

Lailla alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta säädetään alusten kuulumisesta jääluokkiin, tarkemmista jääluokkamääräyksistä ja vastaavuusluettelosta, jääluokan hyväksymisestä vaihtoehtoisella menetelmällä sekä EU-maiden, Turkin ja ETA-maiden sääntöjen hyväksymisestä aluksen jääluokkaa määriteltäessä. Aluksen jääluokka määräytyy pääsääntöisesti hyväksytyn luokituslaitoksen alukselle antaman luokitusmerkinnän perusteella. Jääluokkatodistuksia ei enää anneta. Merenkulkulaitos pitää jääluokkaluetteloa, johon alusten jääluokat merkitään. Lailla säädetään myös jäänmurtaja-avustuksesta, jonka saatavuudesta Merenkulkulaitos huolehtii. Merenkulkulaitos päättää myös avustusrajoituksista sekä niistä annettavista poikkeuksista. Laki sisältää valtuutussäännökset Merenkulkulaitokselle tarkempien jääluokkamääräysten ja jääluokkia koskevien muiden tarkempien määräysten antamiseksi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2006 samanaikaisesti väylämaksulain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nyt kyseessä oleva hallituksen esitys liittyy hallituksen esitykseen HE 150/2005 vp väylämaksulaiksi, jossa säädetään jääluokkien perusteella määräytyvistä väylämaksuista.

Asiantuntijakuulemisessa on todettu, että esityksen pääperiaatteet noudattavat jo nykyisin hyväksi havaittuja menettelytapoja. Uudistuksessa pidettiin hyvänä, että jääluokka määräytyy luokituslaitoksen antaman luokitusmerkinnän mukaan ja että Merenkulkulaitos luopuu jääluokan vahvistamisesta ja jääluokkatodistusten antamisesta. Näin esitys antaa varustamoille mahdollisuuden myös jatkossa investoida hyvän jääluokan aluksiin ja tätä kautta vaikuttaa kuljetusten toimitusvarmuuteen ja alhaisiin jäänmurtokustannuksiin. Valiokunta pitääkin hyvänä, että hallituksen esityksellä turvataan varustamoiden mahdollisuus jatkossa investoida hyvän jääluokan aluksiin.

Perustuslakivaliokunta kiinnittää lausunnossaan huomiota siihen, että lakiehdotuksen säännöksistä ei käy ilmi, millaisiin tai minkä kokoluokan aluksiin lakia sovelletaan. Perustuslakivaliokunnan mukaan ehdotusta on syytä täydentää lain soveltamisalaa täsmentävällä säännöksellä, kuten aluksen määritelmällä. Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut, että lain soveltamisen kannalta ei ole ongelmia, vaikka alusta tai sen kokoluokkaa ei olekaan määritelty. Lain jääluokkia koskeva 3 § on sinänsä sovellettavissa kaikkiin aluksiin, koska alukset, mukaan lukien huviveneet, kuuluvat ainakin jääluokkaan III, johon kuuluu muihin jääluokkiin kuulumaton alus. Jääluokan vahvistamista haetaan aluksille, joiden osalta siihen on tarvetta. Jatkossa saattaa lisäksi olla tarpeen käyttää jääluokitusta kriteerinä esimerkiksi liikennekielloista tai -rajoituksista säädettäessä. Valiokunta ei tämän vuoksi pidä tarkoituksenmukaisena muuttaa soveltamisalaa koskevaa säännöstä.

Valiokunnan huomiota on kiinnitetty lain 5 §:ään. Ehdotetun pykälän mukaan Merenkulkulaitos voisi hyväksyä vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan. Liikenne- ja viestintäministeriö on todennut, että tällöin lähtökohtana pidetään sitä, että alus jäissäkulkuominaisuuksiltaan kokonaisuutena vastaa suomalaisia jääluokkamääräyksiä, mutta joissakin kohdin voi olla yksittäisiä poikkeamia. Tällaisia ovat esimerkiksi se, että jäävahvistuksena käytettävän runkolevyteräksen paksuus on pienempi mitä suomalaiset määräykset edellyttävät, mutta vastaavasti tukikaarien vahvuus on suomalaisia määräyksiä tiukempi, jolloin aluksen jäissäkulkukyky ei tältä osin poikkeaisi suomalaisista määräyksistä. Valiokunta toteaa, että tämän säännöksen mukaan aluksen on joka tapauksessa oltava tällä tavalla rakennettuna teknisesti vähintään samanarvoinen jäissäkulkukyvyltään ja jäänkestävyydeltään kuin silloin, jos aluksen jääluokka olisi vahvistettu 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen jääluokkamääräysten mukaisesti.

Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota hallituksen esityksessä HE 150/2005 vp väylämaksulaiksi selvitettyihin epäselvyyksiin väylämaksujen maksatuksessa, jotka ovat johtuneet jääluokkatodistusten epäselvyyksistä. Koska valiokunta pitää jääluokkien määrittelyn yhtenäistä käytäntöä tärkeänä, valiokunta ehdottaa hyväksyttäväksi lausuman siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön on annettava selvitys liikenne- ja viestintävaliokunnalle 31.12.2006 mennessä tämän lain perusteella myönnetyistä poikkeamista (Valiokunnan lausumaehdotus).

Yksityiskohtaiset perustelut

3 §. Jääluokat.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan pykälän 5 kohdan kieliasua on syytä kohentaa. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, että kohtaa muutetaan siten, että jääluokkaan II kuuluu alus, joka on teräsrunkoinen ja rakenteeltaan avomerikelpoinen ja joka siitä huolimatta, että alusta ei ole vahvistettu jäissä kulkua varten, pystyy omalla kuljetuskoneistolla kulkemaan erittäin helpoissa jääolosuhteissa. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen kohdan muotoiluun.

8 §. Jääluokan poikkeaminen jääluokkamääräyksistä.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 1 momentin loppuun lisättäväksi maininnan siitä, että aluksella toimitettava tarkastus ei voi ulottua kotirauhan piiriin kuuluviin tiloihin aluksella. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen momentin muotoiluun.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi 3 ja 8 § muutettuina (Valiokunnan muutosehdotukset), ja

että hyväksytään yksi lausuma (Valiokunnan lausumaehdotus).

Valiokunnan muutosehdotukset:
3 §

Jääluokat

Alukset kuuluvat jääluokkiin seuraavasti:

(1—4 kohta kuten HE)

5) jääluokkaan II alus, (poist.) joka on teräsrunkoinen ja rakenteeltaan avomerikelpoinen ja joka siitä huolimatta, että alusta ei ole vahvistettu jäissä kulkua varten, (poist.) pystyy omalla kuljetuskoneistolla kulkemaan erittäin helpoissa jääolosuhteissa;

(6 kohta kuten HE)

8 §

Jääluokan poikkeaminen jääluokkamääräyksistä

Jos on perusteltua syytä epäillä, että aluksen jääluokka tai jäissäkulkuominaisuudet olennaisesti poikkeavat siitä, mitä 4 §:ssä tarkoitetut määräykset edellyttävät, Merenkulkulaitos voi aluksen jääluokan määrittämiseksi pyytää lisätietoja ja selvityksiä tai suorittaa aluksella tarkastuksen sekä saatujen tietojen ja selvitysten tai tarkastuksen tulosten perusteella määrittää aluksen jääluokan. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan ulotu kotirauhan suojaamiin tiloihin.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että liikenne- ja viestintäministeriö antaa selvityksen liikenne- ja viestintävaliokunnalle 31.12.2006 mennessä niistä poikkeuksista, jotka on myönnetty tämän lain perusteella.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Lasse Virén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​