LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 26/2004 vp

LiVM 26/2004 vp - HE 75/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi radiolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä toukokuuta 2004 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi radiolain muuttamisesta (HE 75/2004 vp).

Lausunto

Eduskunnan päätöksen mukaisesti perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon (PeVL 44/2004 vp), joka on otettu tämän mietinnön liitteeksi.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Riku Ahola, liikenne- ja viestintäministeriö

media- ja EU-kehitysryhmän päällikkö Martti Soramäki, Yleisradio

lakimies Sanna Tuominen, Digita Oy

johtaja Jouni Kämäräinen, Nokia Oyj

kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj

lakiasiainjohtaja Jukka Rahikkala, Finnet-liitto ry

toimitusjohtaja Timo Savola, Suomen Radioiden Liitto SRL

johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto

diplomi-insinööri Kalevi Teräsvuo

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • Elisa Communications.

HALLITUKSEN ESITYS

Radiolakiin tehdään lakia sovellettaessa havaittujen epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi tarvittavat muutokset. Lisäksi tehdään vähäisiä muutoksia radioluvan ehtojen muuttamisen edellytyksiin sekä radiotaajuuksien varauksen peruuttamisen edellytyksiin. Lain nimi muutetaan vastaamaan paremmin lain sisältöä. Uusi nimi on laki radiotaajuuksista ja telelaitteista.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

8 §. Lupaehdot.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 3 momentissa olevien lupaehtojen täsmentämistä maininnoilla alalle tulevista uusista toimijoista ja olosuhteiden vastaavista muutoksista johtuvista tarpeista järjestää radiotaajuksien käyttöä uudelleen. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

Pykälän soveltamisala ei käy ilmi esityksen perusteluista, ja valiokunta kiinnittääkin sen takia huomiota liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitukseen, että tarkoituksena on, että pykälää sovelletaan matkaviestinoperaattoreiden taajuuksiin ja näin ollen teleoperaattoreiden toimintaan. Valiokunta korostaa tämän vuoksi, että lupaehtojen muuttamista koskevaa säännöstä ei siten tule soveltaa paikallis- tai muihin radioihin. Valiokunta painottaa, että lainvalmistelijan mukaan lupaehtojen muuttamisessa on kyse lähinnä laillisuusharkinnasta, joka kuitenkin sisältää piirteitä myös tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.

12 §. Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen peruuttaminen.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa pykälän sanamuotoa muutettavaksi vastaamaan uhkasakon käyttöä sääntelevän 36 §:n sanamuotoa. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

15 §. Pätevyyden osoittaminen.

Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 3 momenttia täydennettäväksi maininnalla siitä, että Viestintävirasto voi määrätä muun kuin virastoon virka- tai työsuhteessa olevan henkilön tutkinnon vastaanottajaksi ainoastaan tämän hakemuksesta. Momentissa säädettäisiin myös siitä, että tutkinnon vastaanottajalta vaaditaan tehtävän edellyttämä taito ja kokemus.

Tämän lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö on kiinnittänyt valiokunnan huomiota siihen, että esityksessä ei säännellä maksujen ulkoistamisesta, vaikka hallintotoimintaa hoitavalle ulkopuoliselle pitää säätää valtion maksuperustelain (150/1992) mukainen mahdollisuus määrätä ja periä julkisoikeudellisia maksuja.Valiokunta ehdottaakin säännöstä maksuperusteista lisättäväksi momenttiin.

Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

37 §. Radioviestinnän luottamuksellisuus.

  Perustuslakivaliokunnan lausuntoon viitaten valiokunta ehdottaa 3 momentin johdantokappaletta tarkennettavaksi siten, että siitä käy ilmi, että luetelmakohdissa mainittua toimintaa ei pidetä luottamuksellisena radioviestintänä. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset momentin muotoiluihin.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki

radiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti:

kumotaan 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1015/2001) 15 §:n 5 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 5 momentiksi sekä 24 §:n 1 momentin 3 kohta, jolloin nykyiset 4 ja 5 kohta siirtyvät 3 ja 4 kohdaksi;

muutetaan lain nimike, 1 §:n 3 kohta, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 a kohta, 5 §:n otsikko, 6 §:n 2 ja 4 momentti, 8 §:n 3 momentti, 12 §:n 1 kohta, 15 §:n 3 momentti, 18 §, 3 luvun otsikko, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 27 §, 28 §:n 2 ja 3 momentti, 29 §, 32 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 34 §:n 1 ja 3 momentti, 37 §:n 1 ja 3 momentti, 39 §:n 1 momentin 3 kohta, 42 §:n otsikko ja 42 § sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 3 kohta, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 3 a kohta, 5 §:n otsikko, 6 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 3 luvun otsikko, 19 §:n 3 ja 4 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §, 22 §:n 1 momentti, 27 §, 28 §:n 2 ja 3 momentti, 29 §, 32 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti ja 39 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 399/2003; sekä

lisätään 7 §:ään sellaisena kuin se on laissa 399/2003 uusi 6 momentti, lakiin uusi 21 a—d §, 31 §:ään uusi 4 momentti ja 37 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyiset 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi seuraavasti:

Laki

radiotaajuuksista ja telelaitteista

1 luku

Yleiset säännökset

1—5 §

(Kuten HE)

2 luku

Radiotaajuushallinto

6 ja 7 §

(Kuten HE)

8 §

Lupaehdot

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viestintävirasto voi radioluvan voimassa ollessa muuttaa lupaehtoja ilman luvanhaltijan suostumusta, jos se on välttämätöntä radiotaajuuksien suunnitelmien muuttumisen, taajuuksia koskevien määräysten tai kansainvälisten sopimusvelvoitteiden (poist.) vuoksi, taikka jos se on perusteltua radioviestinnän häiriöiden estämisen tai poistamisen vuoksi. Lupaehtoja voidaan muuttaa myös, jos se on välttämätöntä markkinoilla toimivan teleyrityksen taloudellisissa tai teknisissä toimintaedellytyksissä tapahtuvan muutoksen, markkinoille tulevan uuden teleyrityksen taikka vastaavan muun markkinaolosuhteiden muutoksen aiheuttamasta tarpeesta uudelleen järjestellä radiotaajuuksien käyttöä.

12 §

Radioluvan ja radiotaajuuksien varauksen peruuttaminen

Viestintävirasto voi kokonaan tai osittain peruuttaa radioluvan tai radiotaajuuksien varauksen, jos:

1) luvanhaltija 36 §:n mukaisesti määrätyistä toimenpiteistä huolimatta vakavasti tai toistuvasti rikkoo radioviestinnän häiriöttömyyden kannalta olennaisella tavalla tätä lakia taikka sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai lupaehtoja taikka olennaisesti rikkoo radiolupaan tai radiotaajuuksien varaukseen liittyvää maksuvelvollisuutta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15 §

Pätevyyden osoittaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pätevyystodistuksen saamiseksi on suoritettava pätevyystutkinto. Tutkinnossa on osoitettava kyseiseen radioviestinnän lajiin liittyvien sääntöjen, ohjeiden ja laitteiden tuntemus sekä tarvittava kielitaito. Viestintävirasto määrää tutkintovaatimukset sekä tutkinnon vastaanottajat. Hakemuksesta viraston ulkopuolinen taho voidaan määrätä tutkinnon vastaanottajaksi. Tutkinnon vastaanottajalla tulee olla tehtävän edellyttämä taito ja kokemus. Tutkintoon liittyvien suoritteiden maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleisistä perusteista on silloin soveltuvin osin voimassa, mitä valtion maksuperustelain (150/1992) 4—7 §:ssä säädetään. Mainituista suoritteista perittävistä maksuista voidaan säätää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion maksuperustelain 8 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18 §

(Kuten HE)

3 luku

Telelaitteiden markkinoille saattaminen

19—24 §

(Kuten HE)

4 luku

Ohjaus ja valvonta

27—34 §

(Kuten HE)

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §

Radioviestinnän luottamuksellisuus

(1 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Luottamuksellisena radioviestintänä ei pidetä:

1) televisio- ja ääniradio-ohjelmistojen alkuperäisiä lähetyksiä;

2) hätäkutsuja;

3) yleisellä kutsukanavalla harjoitettavaa radioviestintää;

4) radioamatööriviestintää;

5) lyhytaaltoradioviestintää 27 megahertsin taajuusalueella;

eikä muuta sellaista radioviestintää, joka on tarkoitettu yleisesti vastaanotettavaksi.

(4 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39 ja 42 §

(Kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Markku Laukkanen /kesk
 • vpj. Matti Kangas /vas
 • jäs. Mikko Alatalo /kesk
 • Leena Harkimo /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Reino Ojala /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Harry Wallin /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • vjäs. Reijo Paajanen /kok
 • Lyly Rajala /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker

​​​​