LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2009 vp

LiVM 28/2009 vp - HE 254/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä marraskuuta 2009 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta (HE 254/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Tuula Ikonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Etelä-Suomen lääninhallitus
 • Länsi-Suomen lääninhallitus
 • Ajoneuvohallintokeskus
 • YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
 • Linja-autoliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuoden 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi virastouudistukseksi. Tähän muutokseen liittyen on valmisteltu lakiehdotukset yli 50 lain muuttamiseksi niin, että viranomaisten nimet on muutettu vastaamaan perustettavia uusia virastoja tai aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia. Mainittujen 50 lain joukossa ei ole ehdotusta joukkoliikennelain muuttamisesta.

Joukkoliikennelakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että toimivaltaisten viranomaisten nimet on muutettu vastaamaan mainituista hallinnon uudistuksista johtuvia muutoksia. Ajoneuvohallintokeskukselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle. Lääninhallituksille säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin aluehallinnon uudistushankkeen mukaisesti toimivaltaisille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena.

Esityksellä   muutetaan   3   päivänä   joulukuuta 2009 voimaantulevaan joukkoliikennelakiin (  /  ) sisältyvät virastojen nimet aluehallintouudistuksen edellyttämällä tavalla 1.1.2010 alkaen. Valiokunta pitää esitystä asianmukaisena ja kannatettavana ja puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Martti Korhonen /vas
 • vpj. Saara Karhu /sd
 • jäs. Marko Asell /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Kalle Jokinen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • vjäs. Sari Palm /kd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Juha Perttula

​​​​