LISÄTALOUSARVIOALOITE 3/2001 vp

LTA 3/2001 vp - Aulis Ranta-Muotio /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen poliisin toimintamenoihin

Eduskunnalle

Poliisin henkilöstö- ja taloudelliset resurssit ovat liian vähäiset kasvaneeseen työmäärään sekä kansalaisten odotuksiin nähden. Kansainvälisen vertailun mukaan poliisien määrä asukasta kohden onkin Suomessa yksi Euroopan alhaisimpia. Täyttämättä on tällä hetkellä 500—600 poliisin virkaa.

Määräraha- ja resurssipulasta on seurannut se, että useissa kihlakunnissa päivystysvalmiuden ylläpito on heikentynyt, poliisin virka-avun saanti viivästynyt ja rikostutkinnan taso vaarantunut. Toisaalta myös Helsingin seudulle on korkeiden elinkustannusten vuoksi ollut vaikea saada poliiseja. Turvallisuuden kansalaisten perusoikeutena tulisi kuitenkin toteutua mahdollisimman samantasoisena koko maassa.

Poliisin toiminnan rahoitus pitääkin saattaa sellaiselle tasolle, että poliisi kykenee pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa sille annettujen vaatimusten mukaisesti. Poliisin rahoitusta tuleekin lisätä jo nyt niin, että vähitellen saadaan koulutuspaikkojen lisäämisen kautta täytettyä 500 uutta poliisin vakanssia vuoteen 2010 mennessä. Tämä lisäisi erityisesti kansalaisten kaipaamaa poliisin näkyvyyttä. Poliisi tarvitsee lisäresursseja myös huumeiden vastaiseen taisteluun, jossa poliisin pitäisi kyetä yhä enenevässä määrin ennalta ehkäisevään työhön, rikosten ennaltaehkäisyyn ja rikosten selvittämiseen.

Lisätalousarviossa esitetty 84 miljoonan markan lisäys menee virka- ja työehtosopimusten mukaisiin palkankorotuksiin ja kohonneisiin toimitilamenoihin. Poliisin toimintamäärärahoja onkin korotettava hallituksen esityksestä 30 miljoonalla markalla, että poliisitoimintaan kohdistuvia alueellisia, toiminnallisia ja laadullisia vaatimuksia saadaan kansalaisten odotusten mukaisesti täytettyä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  26.75.21 lisäyksenä 30 000 000 markkaa poliisin toimintamenoihin.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Aulis Ranta-Muotio /kesk
  • Matti Väistö /kesk
  • Hannes Manninen /kesk
  • Pekka Nousiainen /kesk