LISÄTALOUSARVIOALOITE 38/2001 vp

LTA 38/2001 vp - Pekka Nousiainen /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen alemman tieverkon kunnossapitoon Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella

Eduskunnalle

Viime vuosikymmeneltä lähtien perustienpidon rahoitusta on tuntuvasti pienennetty 7 miljardista 4 miljardiin markkaan, vaikka tieliikenteeltä peritään vuosittain veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä 30 miljardia markkaa. Arvioiden mukaan tienpidon rahoituksen raju alentuminen laskee teiden arvoa vuosittain noin 500 miljoonalla markalla. Nykyisessä hallitusohjelmassa luvataan, että liikenneverkkojen kunto ja arvo säilytetään nykytasolla ja liikenneverkkohankkeiden rahoittamiseen varaudutaan erillisjärjestelyin.

Perustienpidon leikkauksista on eniten kärsinyt alempi tieverkko. Tämän seurauksena rakenteeltaan huonokuntoisten teiden määrä on lisääntynyt. Alemman tieverkon ja vähäliikenteisten teiden rakenteiden heikkeneminen jatkuu edelleen, ja peruskorjauksista tinkiminen nyt johtaa yhä kalliimpiin peruskorjauksiin myöhemmin.

Syvään maaseutuun ja ydinmaaseutuun kuuluvien, erityisesti kylien yhdysteiden ja kuntakeskusten välisten teiden parantamisella, ylläpidolla ja hoidolla saattaa olla hyvin kriittinenkin alueiden kehitykseen ja elinvoimaisuuteen kohdistuva vaikutus. Alemmalla tieverkolla tulee turvata niin henkilöliikenteen toimintaedellytykset kuin elinkeinoelämälle ja maaseudun perustuotannolle välttämättömät kuljetuksetkin kaikkina vuodenaikoina.

Alempiasteisen tieverkon toimenpiteitä tulisi kohdistaa ensisijaisesti niille tieosuuksille, joiden kunto on jo lähtötasoltaan liian alhainen.

Edellä olevan perusteella ehdotan kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.21 lisäyksenä 80 000 000 markkaa alemman tieverkon kunnossapitoon Kaakkois-Suomen tiepiirin alueella.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Pekka Nousiainen /kesk