LISÄTALOUSARVIOALOITE 44/2001 vp

LTA 44/2001 vp - Markku Laukkanen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 6 parantamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola

Eduskunnalle

Valtatie 6 välillä Koskenkylä—Kouvola on liikennemääriin nähden kapea, sujuvuudeltaan puutteellinen ja liikenneturvallisuuden kannalta vaarallinen tieosuus. Vuonna 2000 tehdyssä käyttäjätutkimuksessa peräti 90 % tien käyttäjistä piti tieosuutta vaarallisena, erityisesti kevyelle liikenteelle. Tilanteen koetaan huonontuneen viime vuosina liikennemäärien jatkuvasti kasvaessa. Tien onnettomuusaste on suurempi kuin valtateillä keskimäärin: vuosittain tieosuudella tapahtuu 15 henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta.

Tien parantaminen hyväksyttiin vuoden 2000 lisätalousarviossa käynnistettäväksi sopimusvaltuudella 290 Mmk tieverkon kokonais- ja jälkirahoitusmomentilta. Hankkeesta on käyty urakkatarjouskilpailu kevään 2001 aikana. Tarjousten perusteella voidaan todeta, että hankkeen suunnitelmiin perustuva kustannusarvio on selvästi suurempi kuin myönnetty sopimusvaltuus. Kustannustaso on lisäbudjetin laadinta-ajankohdan jälkeen noussut maanrakennusindeksillä mitattuna 12,1 %.

Sopimusvaltuutta tarvitaan kaikkiaan 380 Mmk, jotta hanke voidaan toteuttaa vuoden 2000 lisäbudjetissä määriteltynä ja hallituksen lupaamana kokonaisuutena.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  31.24.79 lisäyksenä 90 000 000 markkaa valtatien 6 parantamiseen välillä Koskenkylä—Kouvola.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Markku Laukkanen /kesk
  • Osmo Puhakka /kesk