LISÄTALOUSARVIOALOITE 60/2001 vp

LTA 60/2001 vp - Leena Rauhala /skl ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lasten kotihoidon tukeen

Eduskunnalle

Lasten hoitaminen kotona on arvokasta työtä sekä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta että myös yhteiskunnallisesti. Tämän työn arvostusta tulisi nostaa ja se tulisi osoittaa myös käytännönpäätöksenteossa. Tämän toteuttaminen vaatii kotihoidon tuen laajentamista kaikille alle kouluikäisille ja tuen määrän nostamista vähintään minimipalkan tasolle. Samalla sen pitää kerryttää työeläkettä samoin kuin palkkatyön. Tähän tavoitteeseen meidän tulisi asteittain seuraavina vuosina pyrkiä.

Nykyisellään kotihoidontukijärjestelmä toimii pienten lasten kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona. Ensi vuoden budjetissa arvioidaan kotihoidon tukea saavan 71 000 lasta. Viime hallituskaudella lasten kotihoidon tukea leikattiin siten, että tuen perusosa aleni 1 908 markasta kuukaudessa 1 500 markkaan ja vastaavasti alenivat sisaruskorotus ja pienituloisia ja keskituloisia koskeva kotihoidon tuen lisäosa.

Lakisääteisen kotihoidon tuen supistamisen jälkeen monet kunnat ovat jälleen ottaneet käyttöön kuntalisiä, jotta kotihoidon tuki olisi todellinen vaihtoehto päivähoidolle. Tämä on johtanut siihen, että eri kunnissa asuvat perheet ovat eriarvoisessa asemassa peruspalvelujen suhteen. Nostamalla kotihoidon tuen tasoa riittävästi lasten päivähoitovaihtoehdot asetettaisiin samanarvoiseen asemaan.

Pienten lasten vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus valita keskenään tasa-arvoisista lastenhoitomuodoista lapsen ja perheen elämäntilanteen kannalta sopivin. Nykyinen lastenhoitojärjestelmä suosii selvästi lasten kunnallista päivähoitoa muiden hoitojärjestelyn sijaan.

Nykyisellään kotihoidon tuen määrä on niin alhainen, että siitä ei muodostu todellista vaihtoehtoa monellekaan vanhemmalle, joka haluaa hoitaa lastaan kotona. Jotta kotihoidon tuki olisi todellinen vaihtoehto päivähoidolle, on sen tasoa korotettava ja tukeen varattava lisää määrärahaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme kunnioittaen,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2001 lisätalousarvioon momentille  33.32.30 lisäyksenä 300 000 000 markkaa lasten kotihoidon tukeen.

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2001

  • Leena Rauhala /skl
  • Leea Hiltunen /skl