MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2013 vp

MmVM 11/2013 vp - HE 159/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 159/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö

maanmittausneuvos Markku Markkula ja johtava asiantuntija Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos

kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

 • oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kiinteistönmuodostamislakia ja kiinteistörekisterilakia. Esityksen mukaan lakeihin tehtäisiin kiinteistörekisterin tunnusjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvat muutokset. Esityksen tarkoituksena on edistää kiinteistötoimituksen aloittamisen ja eräiden kiinteistörekisterin pitäjän päätösten sähköistä tiedoksiantoa. Lisäksi lakeihin tehtäisiin eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Reijo Hongisto /ps
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Jari Myllykoski /vas (osittain)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Janne Sankelo /kok
 • Katja Taimela /sd
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • vjäs. Teuvo Hakkarainen /ps
 • Osmo Kokko /ps (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Carl Selenius