MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 15/2010 vp

MmVM 15/2010 vp - HE 87/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2010 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 87/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Tanja Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö

lakimies Minna Ruotsalo, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

puheenjohtaja, eläinlääkäri Sanna Hellström, Suomen Eläinlääkäriliitto

dekaani, professori Antti Sukura ja professori Riitta-Mari Tulamo, Helsingin yliopisto

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Suomen Kuntaliitto
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annettua lakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset yliopistossa eläinlääketieteen opetus- ja tutkimustehtävissä toimivan ulkomailla eläinlääkärin tutkinnon suorittaneen henkilön väliaikaisesta oikeudesta ammatinharjoittamiseen sekä eläinlääkärirekisterin tietoihin perustuvasta internetin kautta toimivasta kaikille avoimesta julkisesta tietopalvelusta.

Eläinlääketieteen opetus- ja tutkimustehtävät vaativat usein eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain mukaista oikeutta harjoittaa eläinlääkärin ammattia. Eräissä tilanteissa, kun ammatinharjoittaja on suorittanut eläinlääketieteellisen tutkinnon ulkomailla, oikeus harjoittaa eläinlääkärin ammattia Suomessa edellyttää lisäopintojen suorittamista ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäopinto- ja kielitaitovaatimukset saattavat rajoittaa kansainvälisesti arvostettujen huippututkijoiden hakeutumista ja saamista Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan opetus- ja tutkimustyöhön. Tämän vuoksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka näissä tilanteissa mahdollistaisi väliaikaisen eläinlääkärinammatin harjoittamisen eläinlääketieteellisten opetus- ja tutkimustehtävien yhteydessä ilman lisäopinto- ja kielitaitovaatimuksia. Esityksen tavoitteena on edistää kansainvälisesti alallaan arvostettujen eläinlääketieteen alan huippututkijoiden ja -asiantuntijoiden saamista Suomeen tutkimus- ja opetustehtäviin.

Julkisen tietopalvelun kautta Elintarviketurvallisuusvirasto voisi luovuttaa sähköisesti eläinlääkärirekisteristä eläinlääkärinammatin harjoittajia koskevia tietoja. Luovutettavat tiedot määriteltäisiin erikseen tietosuojaan liittyvät vaatimukset huomioon ottaen. Tietopalvelusta voisi hakea tietoa vain yksittäishakuina käyttäen hakuperusteena henkilön nimeä tai tunnusnumeroa. Esityksen tavoitteena on helpottaa tiedonsaantia eläinlääkärinammatin harjoittajien ammatinharjoittamisoikeudesta ja edistää valtion hallinnon kehitystä julkisten palveluiden sähköisessä tuottamisessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Voimassa olevan eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 5 §:n mukaan eläinlääkäriksi laillistaminen Suomessa edellyttää tiettyjen lisäopintojen suorittamista ja kielitaitovaatimusten täyttämistä, jos Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalainen on suorittanut eläinlääketieteellisen tutkintonsa jossakin muussa kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Samat säännökset koskevat myös henkilöitä, jotka ovat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion kansalaisia ja ovat suorittaneet eläinlääketieteellisen tutkinnon jossakin muualla kuin Suomessa. Valiokunta toteaa, että nykyiset vaatimukset lisäopinnoista ja kielitaidosta ovat käytännössä vähentäneet kansainvälisten erityisasiantuntijoiden hakeutumista eläinlääketieteelliseen opetus- ja tutkimustyöhön Helsingin yliopistoon.

Esitetyllä uudella 7 a §:llä säädettäisiin eläinlääkärin ammatinharjoittamislain 5 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden oikeudesta väliaikaisesti harjoittaa eläinlääkärinammattia ilman lisäopintoja ja kielitaitovaatimuksia eläinlääketieteellisten opetus- ja tutkimustehtävien yhteydessä. Valiokunta katsoo, että väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden mahdollistaminen edistää alan huippuosaajien saamista Suomeen ja siten vahvistaa kansallista eläinlääketieteellistä osaamisperustaa sekä kansainvälistää eläinlääketieteellistä tutkimustamme.

Lakiehdotuksen mukaan elintarviketurvallisuusvirasto voisi myöntää väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden erityisala- ja toimipaikkakohtaisesti rajoitettuna enintään viideksi vuodeksi. Oikeutta voitaisiin tarvittaessa jatkaa kerran. Väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saamisen edellytyksenä olisi, että hakija on erityisen taitava ja kokenut alallaan sekä hänellä on lähtömaassaan rajoittamaton oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Ottaen huomioon ammatinharjoittamisen määräaikaisen jatkamisen harkinnanvaraisuuden valiokunta pitää tarpeettomana rajoituksena sitä, että väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta voitaisiin jatkaa vain kerran. Väliaikaisen oikeuden saanut henkilö voi harjoittaa eläinlääkärinammattia vain yliopiston nimeämän samassa toimipaikassa toimivan Suomessa eläinlääkäriksi laillistetun vastuuhenkilön valvonnan ja ohjauksen alaisena. Valiokunta esittääkin jäljempänä, että lakiehdotuksen 7 a §:ää muutetaan siten, että väliaikainen oikeus voidaan myöntää viideksi vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

7 a §. Väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen eläinlääketieteen opetus- ja tutkimustehtävissä.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan kansainvälisten huippututkijoiden tutkimus- ja opetustehtävien väliaikaisesta luonteesta johtuen ammatinharjoittamisoikeudelle säädettäisiin enintään viiden vuoden voimassaoloaika, jota tarvittaessa voitaisiin jatkaa kerran uudella viiden vuoden jaksolla. Valiokunta toteaa, että oikeus väliaikaiseen ammatinharjoittamiseen opetus- ja tutkimustehtävissä on rajattu tarkoin tiettyyn toimipaikkaan ja erityisalaan. Valiokunta katsookin, että ammatinharjoittamisoikeuden viiden vuoden välein tapahtuvaa uusimista ei ole perusteltua rajoittaa yhteen jaksoon. Valiokunta korostaa, että eläinlääketieteen erityisalojen huippuosaajien palkkaaminen tulee olla yliopistolle lähtökohtaisesti mahdollista pitemmäksikin ajaksi kuin pelkästään kahdeksi viiden vuoden jaksoksi, jos se esimerkiksi opetuksen tai tutkimuksen pitkäjänteisen kehittämisen takia on perusteltua. Valiokunta ehdottaa, että väliaikainen oikeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan erityisala- ja toimipaikkakohtaisesti rajoitettuna.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 a § muutettuna (Valiokunnan muutosehdotus).

Valiokunnan muutosehdotus
7 a §

Väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen eläinlääketieteen opetus- ja tutkimustehtävissä

Elintarviketurvallisuusvirasto voi hakemuksesta myöntää 5 §:ssä tarkoitetulle henkilölle väliaikaisen oikeuden harjoittaa eläinlääkärin ammattia yliopiston tutkimus- ja opetustehtävissä ilman lisäopinto- tai kielitaitovaatimuksia. Väliaikainen oikeus voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan erityisala- ja toimipaikkakohtaisesti rajoitettuna (poist.). Väliaikaista oikeutta koskevaan hakemukseen liitettävistä asiakirjoista on voimassa mitä 5 a §:n 1 momentin 1—3 kohdassa ja 3 momentissa säädetään.

(2 mom. kuten HE)

_______________

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Pertti Hemmilä /kok
 • jäs. Lasse Hautala /kesk
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio