MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 18/2013 vp

MmVM 18/2013 vp - HE 120/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 24 päivänä syyskuuta 2013 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta (HE 120/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, maa- ja metsätalousministeriö

osastonjohtaja Tommi Kämpe, Elintarviketurvallisuusvirasto

eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annettua lakia siten, että lautakunta sijoitettaisiin Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen. Lautakunnassa käsiteltävät asiat valmisteltaisiin Elintarviketurvallisuusvirastossa, josta ne myös esiteltäisiin. Laissa säädettäisiin lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä esittelijöiden kelpoisuusvaatimuksista. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä muita muuttuneesta lainsäädännöstä johtuvia teknisiä tarkistuksia. Esitys liittyy valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävänä on antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko eläinlääkärin eläimelle suorittaman toimenpiteen tai muun eläimen hoitoon liittyvän toimen yhteydessä tapahtunut hoitovirhe. Eläinlääkintävahinkoasioissa osapuolina voivat olla eläimen omistaja, elinkeinonharjoittajat (esim. eläinlääkäri) tai työnantaja (esim. kunta) ja työntekijä (esim. kunnaneläinlääkäri). Arviolautakunta toimii tällä hetkellä maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan yhteydessä saaden siltä muun muassa tarvitsemansa tukipalvelut. Hallituksen esityksessä ehdotetaan lakia muutettavaksi siten, että lautakunta sijoitettaisiin jatkossa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteyteen. Lakiehdotuksessa esitetty muutos johtuu siitä, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on esitetty lakkautettavaksi ja sen toimivaltaan kuuluvat asiat siirrettäviksi hallinto-oikeuksille.

Valiokunta toteaa, että esityksen tavoitteena on turvata mahdollisuus saada eläinten hoitovirhetapauksissa jatkossakin puolueettoman asiantuntijaelimen lausunto. Valiokunta katsoo, että eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta on tarpeellinen toimielin sekä eläinten omistajien että eläinlääkäreiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi tilanteissa, joissa on tapahtunut mahdollinen hoitovirhe tai vahinko. Asian voi saattaa lautakunnan käsiteltäväksi eläinlääkintävahingon kohteeksi joutuneen eläimen omistaja tai haltija taikka hoitovirheestä epäilty eläinlääkäri tai tämän työnantaja. Valiokunta katsoo, että arviolautakunnan avulla voidaan ratkoa eläimiin liittyviä hoitovirhetapauksia suhteellisen kevyillä järjestelyillä ja kohtuullisin kustannuksin. Toiminnan kustannustehokkuuteen liittyvät vaatimukset huomioon ottaen arviolautakunnan sijoittaminen Elintarviketurvallisuusviraston yhteyteen on asian valmistelussa arvioitu parhaaksi vaihtoehdoksi, sillä virastossa on eläinlääkintään liittyvää asiantuntemusta ja lautakunnan käyttöön soveltuvat yleiset tukipalvelut.

Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo muiden tehtävien ohella eläinlääkäreitä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain perusteella. Päätyessään selvityksissään siihen, että hoitovirhe on tapahtunut, voi Elintarviketurvallisuusvirasto ammatinharjoittamislain perusteella antaa eläinlääkärille huomautuksen tai varoituksen taikka rajoittaa hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan tai poistaa sen kokonaan määräajaksi tai toistaiseksi. Hallituksen esityksessä arviolautakunnan lausuntojen antaminen ja ammatinharjoittamislain mukainen valvonta on pidetty erillään toisistaan. Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunto on oikeudelliselta luonteeltaan suositus, eikä asianosaisilla ole velvollisuutta sen noudattamiseen, vaan asia voidaan saattaa käsiteltäväksi myös yleisessä tuomioistuimessa.

Arviolautakunnan monijäsenisyys ja eri eläinlääkinnän sektoreiden edustus turvaavat parhaiten sen, että eläinlääkintätyön virheitä koskevassa arvioinnissa otetaan huomioon sekä tieteelliset näkökulmat että käytännön eläinlääkintätyöhön liittyvät realiteetit, kuten eläinten hoitotoimenpiteiden suorittamisolosuhteista johtuvat rajoitteet. Vaikka vakavat ja toistuvat virheet eläinten hoitotyössä ovat usein peruste ryhtyä myös eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetussa laissa tarkoitettuihin turvaamis- tai kurinpitotoimenpiteisiin, lähtökohta kuitenkin on, että eläinlääkärin työssä tapahtuu väistämättä myös inhimillisiä virheitä. Eläinlääkärin pienikin virhearvio voi synnyttää joissakin tapauksissa vahingonkorvausvaatimuksen, mistä syystä hoitovirhettä koskevan lausunnon pyytämiseen arviolautakunnalta liittyy usein taloudellinen motiivi. Edellä mainittuun viitaten valiokunta pitää perusteltuna, että ensisijaisesti vahingonkorvausvastuun määrittelyyn kytkeytyvä arviointitoiminta tehdään edelleen erillään eläinten terveyden ja kansanterveyden turvaamiseen tähtäävästä elintarviketurvallisuusviraston suorittamasta eläinlääkärinammatin harjoittamisen valvonnasta.

Valiokunta korostaa, että esitys tähtää nimenomaisesti eläinlääkintävahinkojen arviointitoiminnan puolueettomuuden ja riippumattomuuden turvaamiseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että arviolautakunnan toimintaa seurataan ja arvioidaan riippumattomuuden varmistamiseksi. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2013

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Jari Leppä /kesk
 • vpj. Lauri Heikkilä /ps
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Hongisto /ps
 • Anne Kalmari /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Katja Taimela /sd
 • vjäs. Raimo Piirainen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jaakko Autio

​​​​