PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2002 vp

PeVM 3/2002 vp - PNE 1/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä joulukuuta 2001 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi puhemiesneuvoston ehdotukseksi eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi (PNE 1/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

apulaispääsihteeri Jouni Vainio, eduskunnan kanslia

kansliapäällikkö Jorma Kuopus, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg, oikeusministeriö

PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS

Eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että siihen otetaan vain eräät oikeusasiamiehen kanslian henkilöstöä koskevat säännökset. Suurin osa nykyisen johtosäännön säännöksistä on tarkoitus nostaa lain tasolle (HE 202/2001 vp). Puhemiesneuvoston ehdotus liittyy tähän uudistusesitykseen.

Ehdotettu johtosääntö on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti eduskunnan oikeusasiamiehestä säädettävän lain kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Puhemiesneuvoston ehdotuksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää ehdotusta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa ehdotuksen hyväksymistä seuraavasti muutettuna.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on määräaikaisessa virkasuhteessa kaksi neuvontalakimiestä. Neuvontalakimiehen tehtäviin kuuluu esimerkiksi asiakkaiden neuvonta kanteluasioissa ja joihinkin yksinkertaisiin tiedusteluihin vastaaminen. Neuvontalakimies myös vastaa sellaisiin kanteluihin, jotka ovat selvästi puutteellisia tai perusteettomia tai jotka eivät kuulu oikeusasiamiehen valvontavaltaan. Tällaisessa ns. pikavastauksessa neuvotaan, miten kantelua tulisi täydentää tai minkä viranomaisen puoleen asiassa tulisi kääntyä. Tämä kokeiluna vuonna 2001 käynnistetty toiminta on osoittautunut hyväksi ja sen vakinaistamista tavalla tai toisella pidetään tarkoituksenmukaisena. Tästä syystä valiokunta on lisännyt johtosääntöehdotuksen 1 §:n 1 momentissa olevaan virkojen luetteloon neuvontalakimiehen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi hyväksytään muutoin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisena paitsi 1 § muutettuna seuraavasti:

1 §

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian henkilöstö

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa voi olla kansliapäällikön, esittelijäneuvoksen, vanhemman oikeusasiamiehensihteerin, oikeusasiamiehensihteerin, neuvontalakimiehen, tarkastajan, tiedottajan, notaarin, osastosihteerin, kirjaajan, arkistonhoitajan, apulaiskirjaajan ja toimistosihteerin virkoja. Kansliaan voidaan nimittää myös muita virkamiehiä.

(2 mom. kuten PNE)

_______________

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Riitta Prusti /sd
 • jäs. Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen

​​​​