PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2007 vp

PeVM 6/2007 vp - HE 105/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 16 päivänä lokakuuta 2007 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 105/2007 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vaalijohtaja, neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2008 alussa voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Samassa yhteydessä vaalilakiin ehdotetaan tehtäviksi joukko pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Tuomo Hänninen /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • vjäs. Juha Hakola /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kalevi Laaksonen

​​​​