PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2010 vp

PeVM 6/2010 vp - HE 206/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä lokakuuta 2010 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 206/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

erityisasiantuntija Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatettaisiin vastaamaan vuoden 2011 alussa voimaan tulevia kuntajaon muutoksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Jacob Söderman /sd
 • jäs. Ulla Karvo /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • vjäs. Christina Gestrin /r
 • Johannes Koskinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Timo Tuovinen

​​​​