PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2006 vp

PeVM 9/2006 vp - HE 141/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 20 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta (HE 141/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

lainsäädäntösihteeri Laura Nordenstreng, oikeusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon muutoksia. Längelmäen kunnan lakkauttamisen vuoksi Pirkanmaan ja Keski-Suomen vaalipiirien välinen raja vähäisessä määrin muuttuu. Muilla kuntajaon muutoksilla ei ole vaikutusta vaalipiirien välisiin rajoihin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kimmo Sasi /kok
 • vpj. Arja Alho /sd
 • jäs. Hannu Hoskonen /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Johannes Koskinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Reino Ojala /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Kalevi Laaksonen