Täysistunnon pöytäkirja 1/2008 vp

PTK 1/2008 vp

1. MAANANTAINA 4. HELMIKUUTA 2008 kello 12

Ikäpuhemiehen avajaissanat

Puhemiehen paikalle asetuttuaan kansanedustaja Jacob Söderman julisti täysistunnon alkaneeksi.

Tämän jälkeen lausui

Ed. Jacob Söderman:

Iältään vanhimman eduskunnan jäsenen Claes Anderssonin estyneenä ollessa olen iältäni seuraavaksi vanhimpana eduskunnan jäsenenä asettunut johtamaan puhetta tässä valtiopäivien ensimmäisessä täysistunnossa, kunnes eduskunta on työjärjestyksen 4 §:n mukaan valinnut puhemiehen ja kaksi varapuhemiestä ja nämä ovat eduskunnan edessä antaneet säädetyn juhlallisen vakuutuksen.

__________

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Sanna Perkiö /kok
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Lenita Toivakka /kok
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Harri Jaskari /kok
 • Jari Larikka /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.2. edustaja

 • Astrid Thors /r

4.—6.2. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

4.—8.2. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

4.—14.2. edustajat

 • Matti Kauppila /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.1.—2.3. edustaja

 • Pentti Oinonen /ps

4.2. edustaja

 • Erkki Virtanen /vas

4.—29.2. edustaja

 • Claes Andersson /vas

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

1.1.—4.4. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

__________

_______________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa puhemiehen vaali, joka, kuten varapuhemiestenkin vaalit, toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat panevat vaalilippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä.

Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kalli, Ravi, Filatov ja Lapintie.

Vaalitoimitus alkoi.

__________

Edustajat Harri Jaskari ja Jari Larikka merkittiin läsnä oleviksi.

__________

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Sauli Niinistö 155 ääntä sekä edustajat Häkämies, Mustajärvi, Ville Niinistö, Pulliainen, Rajala, Ravi ja Söderman kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 6 tyhjää äänestyslippua sekä 10 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut puutteellinen nimi.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Sauli Niinistö on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan puhemieheksi vuoden 2008 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Sinnemäki, Wideroos, Rauhala ja Vistbacka.

Vaalitoimitus alkoi.

__________

Ed. Kimmo Kiljunen merkittiin läsnä olevaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Kääriäinen 160 ääntä, edustaja Johannes Koskinen 3 ääntä, edustajat Mustajärvi ja Vilkuna kumpikin 2 ääntä sekä edustajat Ahde, Kaikkonen, Manninen ja Paloniemi kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Seppo Kääriäinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2008 valtiopäivien ajaksi.

__________

Ikäpuhemies:

Nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali.

Avustajiksi vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Kerola, Tiura, Gustafsson ja Tennilä.

Vaalitoimitus alkoi.

Ikäpuhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri luki:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Johannes Koskinen 146 ääntä, edustaja Ahde 6 ääntä, edustajat Marjaana Koskinen ja Söderman kumpikin 2 ääntä sekä edustajat Jaakonsaari, Kaikkonen, Mustajärvi, Lauri Oinonen, Taiveaho, Tuomioja ja Pertti Virtanen kukin 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 2 tyhjää äänestyslippua sekä 4 äänestyslippua, jotka on hylätty sen johdosta, että niissä on ollut väärä tai puutteellinen nimi tai lipussa mainittu henkilö on jo valittu ensimmäiseksi varapuhemieheksi.

Ikäpuhemies:

Kun edustaja Johannes Koskinen on saanut äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2008 valtiopäivien ajaksi.

__________

Puhemiehen ja varapuhemiesten juhlalliset vakuutukset

Ikäpuhemies:

Pyydän puhemiestä ja varapuhemiehiä kutakin vuorollaan antamaan eduskunnalle työjärjestyksen 4 §:ssä säädetyn juhlallisen vakuutuksen.

Puhujakorokkeelle asettuen lausuivat

Puhemies Sauli Niinistö :

Minä Sauli Väinämö Niinistö vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Sauli Väinämö Niinistö försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen :

Minä Seppo Arimo Kääriäinen vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Seppo Arimo Kääriäinen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rättigheter enligt konstitutionen.

Toinen varapuhemies Johannes Koskinen :

Minä Hannu Erkki Johannes Koskinen vakuutan, että minä puhemiehenä voimieni mukaan puolustan Suomen kansan ja eduskunnan oikeutta valtiosäännön mukaan.

Jag Hannu Erkki Johannes Koskinen försäkrar att jag som talman efter all min förmåga skall försvara finska folkets och riksdagens rätttigheter enligt konstitutionen.

__________

Ikäpuhemies:

Pyydän nyt herra puhemiestä ottamaan paikkansa eduskunnassa ja ryhtymään toimeensa.

__________

Puhemiehen puhe

Noustuaan puhemiehen paikalle lausui puhemies Sauli Niinistö ja 

Arvoisat kansanedustajat!

Ärade riksdagsledamöter!

Tahdon kiittää teitä osoittamastanne luottamuksesta. Puhemiehistö tulee toimimaan tasapuolisesti ja tekemään parhaansa, jotta yhteinen tehtävämme eduskunnassa tulee hyvin täytetyksi.

Jag tackar er för visat förtroende. Presidiet kommer att vara opartiskt och göra sitt bästa för att vi ska kunna sköta vårt gemensamma riksdagsuppdrag framgångsrikt.

Alkavat valtiopäivät tulevat olemaan työntäyteistä aikaa. Avajaiskeskustelu pääministerin ilmoituksesta käydään heti ensi viikolla, ja jo kevään mittaan eduskunta saa käsiteltäväkseen useita suuria asiakokonaisuuksia alkaen liikennepolitiikasta ja valtiontalouden kehyksistä ja jatkuen loppukevään kansallisiin energia- ja ilmasto- sekä innovaatiostrategioihin. Kansainvälisistä kysymyksistä keskeisiä tulevat olemaan Lissabonin sopimuksen sekä turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon käsittelyt.

Eduskunnassa on meneillään merkittäviä hankkeita. Tästä talosta ei koskaan tule aikansa elänyttä; siksi on ryhdyttävä mittaviin peruskorjauksiin. Tässä talossa on myös toimittava ajassa; siksi on ryhdytty kehittämään eduskunnan kanslian ja hallinnon toimintoja.

Flera stora projekt är aktuella i riksdagen. Det här huset kommer alltid att försvara sin plats och måste hållas i skick. Därför har vi satt igång en omfattande ombyggnad. Samtidigt måste vi också ha fingret på tidens puls, och det kräver att såväl riksdagens kansli som dess förvaltning utvecklas.

Eduskunnalle laaditaan tasa-arvosuunnitelmaa, jonka uskon johtavan myös käytännön toimiin tasa-arvon lisäämiseksi. Samassa yhteydessä on tullut esiin kyselytutkimus, jonka mukaan täällä on tapahtunut häirintää ja ahdistelua. Yksikin sellainen tapaus on liikaa. Asemallaan alistava on itse alin kaikista. Mutta yksittäisen ihmisen voi tuomita vain, jos teko ja syyllisyys varmuudella tiedetään. Nyt ei tiedetä.

På det nyvalda presidiets vägnar önskar jag er, bästa riksdagsledamöter, och alla riksdagsanställda kraft och framgång i arbetet.

Toivotan meidän valittujen puhemiesten puolesta Teille, hyvät kansanedustajat, samoin kuin kaikille talossa työskenteleville voimia ja menestystä työtehtäviinne.

Ilmoitus puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleista

Puhemies:

Tarkistamista varten esitellään äsken toimitettuja eduskunnan puhemiehen ja varapuhemiesten vaaleja koskeva tasavallan presidentille osoitettu kirjelmä.

Sihteeri luki:

"Tasavallan Presidentille

  Eduskunta ilmoittaa kunnioittavasti, että eduskunta on perustuslain 34 §:n 2 momentin mukaisesti tänä päivänä toimittanut puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalit vuoden 2008 valtiopäivien ajaksi ja että tällöin on valittu:

puhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Sauli Niinistö,

ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Seppo Kääriäinen ja

toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, varatuomari Johannes Koskinen.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2008"

"Till Republikens President

  Riksdagen har härmed äran meddela att den enligt 34 § 2 mom. i grundlagen i dag förrättat val av talman och två vice talmän för 2008 års riksmöte och att

till talman valts riksdagsledamot, vicehäradshövding Sauli Niinistö,

till förste vice talman riksdagsledamot, politices doktor Seppo Kääriäinen och

till andre vice talman riksdagsledamot, vicehäradshövding Johannes Koskinen.

Helsingfors den 4 februari 2008"

Kirjelmä hyväksyttiin.

__________

Kutsu valtiopäivien avajaisten juhlamenoihin

Puhemies:

Arvoisat edustajat! Kutsun teidät vuoden 2008 valtiopäivien avajaisiin, jotka pidetään huomenna tiistaina 5. päivänä helmikuuta, sekä ennen avajaisia pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15. päivänä joulukuuta 2000 hyväksymiä ohjeita.

Ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.40 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen valtiopäivien avajaiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Valtiopäivien avajaisissa eduskunnan istuntosalissa Tasavallan Presidentti julistaa vuoden 2008 valtiopäivät avatuiksi.

Avajaisten päätyttyä eduskunta kokoontuu täysistuntoon huomenna kello 15.30.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetettiin kello 14.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

_______________

​​​​