Täysistunnon pöytäkirja 107/2005 vp

PTK 107/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. TIISTAINA 18. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Astrid Thors /r
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anne Huotari /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Matti Väistö /kesk

18.—21.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Arto Bryggare /sd
 • Klaus Hellberg /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr

19.10. edustajat

 • Tony Halme /ps
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk

19.—25.10. edustaja

 • Jari Vilén /kok

19.—26.10. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Maija Perho /kok

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta äitiysloman tai sairauden vuoksi:

17.10.2005—30.6.2006 edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok (äitiysloma)

18. ja 19.10. edustaja

 • Reino Ojala /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

18.—21.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

19.10. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Bjarne Kallis /kd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Jukka Roos /sd

19. ja 20.10. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Virpa Puisto /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 28, 29/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 28 osalta valtiovarainvaliokunnan ja

asian U 29 osalta valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 13. päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen ilmoitus muutoksista hänen aikaisemmin antamiinsa selvityksiin sidonnaisuuksistaan (VN 7/2005 vp).

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Joukkoliikenteen kehittäminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 4/2005 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Janina Anderssonin ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 4 joukkoliikenteen kehittämisestä.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Anderssonin puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 109/2/2005

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi kotikuntalain ja väestötietolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi pelastuslain 69 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2005 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ed. Matti Väistö merkitään läsnä olevaksi.

__________

7) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 85/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 108/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2005 vp

Lakialoite  LA 101/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ylihuomenna torstaina 20. päivänä lokakuuta kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen