Täysistunnon pöytäkirja 107/2010 vp

PTK 107/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

107. KESKIVIIKKONA 27. LOKAKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00 ja 19.59—21.22) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (18.00—19.59).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juha Hakola /kok (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Petri Salo /kok (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2010 vp

Lakialoite  LA 106/2008 vp, 65/2009 vp

Puhemies:

Nyt on päätettävä ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 26.10.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 106/17/2010

Keskustelussa on ed. Pentti Oinonen ed. Pietari Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että yleissopimuksen pöytäkirja ja lakiehdotukset hylätään.

Ed. Markus Mustajärvi on ed. Raimo Piiraisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että sellaiselta 15—18-vuotiaalta metsästäjältä, joka on joutunut ensin hankkimaan rinnakkaisluvan, ei peritä kaksinkertaisia lupamaksuja, kun hän täysi-ikäiseksi tultuaan hankkii saman aseen omakseen."

Selonteko hyväksyttiin

Päätökset

Puhemies:

Ehdotan, että yleissopimuksen lisäpöytäkirjasta ja lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka hyväksyy yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on yleissopimuksen lisäpöytäkirja ja lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 158, ei 17; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyivät.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Markus Mustajärven ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 110, ei 65; poissa 24.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksista Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi
Valtioneuvoston selvitys Suomen kannoista van Rompuyn työryhmän työhön ja komission tiedonantoon talouspolitiikan koordinaation tiivistämisestä

Keskustelu

Valtioneuvoston kirjelmä  U 34/2010 vp

Valtioneuvoston selvitys  E 31/2010 vp

Suuren valiokunnan lausunto  SuVL 9/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on päättänyt, että valtioneuvoston kirjelmä Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksista Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi ja valtioneuvoston selvitys Suomen kannoista Van Rompuyn työryhmän työhön ja komission tiedonantoon talouspolitiikan koordinaation tiivistämisestä otetaan keskusteltaviksi täysistunnossa. Suuri valiokunta on antanut valtioneuvostolle asioista lausunnon.

Perustuslain mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelu alkaa valiokunnan puheenjohtajan Erkki Tuomiojan puheenvuorolla, jonka jälkeen seuraavat valtioneuvoston puheenvuorot. Niiden jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot niin ikään enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys postilaiksi sekä Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 216/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa, laiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi näihin liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 151/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 153/2010 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2010 vp (Arto Satonen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 85/2010 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 28.10.2010 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​