Täysistunnon pöytäkirja 110/2004 vp

PTK 110/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

110. KESKIVIIKKONA 20. LOKAKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.10. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

20. ja 21.10. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

20.—22.10. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sinikka Mönkäre /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.10. edustaja

 • Markku Rossi /kesk

20.—29.10. edustaja

 • Jari Koskinen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.10. edustajat

 • Mikko Immonen /vas
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

20. ja 21.10. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2004 vp

Lakialoite  LA 96, 162/2003 vp, 98/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 109/1/2004

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

3 § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa, eli — kysymys on hoitorahasta — että se korotetaan sille tasolle, millä se oli 90-luvun laman alussa, eli suurempi korotus kuin hallituksen esityksessä on.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leena Rauhala ed. Eero Akaan-Penttilän kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 107 jaa- ja 65 ei-ääntä; poissa 27.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 a, 9 ja 10 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Lakialoite laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 a §:n ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 3/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 18/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 18. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 109/2/2004

Yleiskeskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Essayahin ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 128 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi talousvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Mietinnössä ehdotettu 2. lakiehdotus

4 §

Keskustelu:

Sari Essayah /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 4 § saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Essayahin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Sari Essayah ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 124 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 32.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Opetusministeri Haataisen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin. Muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​